Sklep Občinskega sveta - Imenovanje občinske volilne komisije

datum: 02.07.2014

kategorija: Volitve

Sklep Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica - Imenovanje občinske volilne komisije

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                                               

Občinski svet

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (ZLV - UPB3; Ur. l. RS, št. 94/2007, 45/2008). 32. a člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) ter na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja z dne 18.6.2014, je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na svoji 13. korespondenčni seji sprejel naslednji

 

S K L E P

 

1.

Ugotovi se, da so v Občinsko volilno komisijo Občine Ilirska Bistrica imenovani:

1. Jride Mršnik Poljšak, Kvedrova 16, Ljubljana - za predsednika/co,

2. Andrej Batista, Zarečica 29 a, 6250 Ilirska Bistrica - za namestnika predsednice,

3. Mitja Škerlavaj, Pod Stražico 13, Ilirska Bistrica - za 1. člana,

4. Ida Štembergar, Dolnji Zemon 1D, Ilirska Bistrica -za namestnico 1. člana,

5. Mato Dogančič, Vojkov drevored 8, 6250 Ilirska Bistrica - za 2. člana,

6. Ana Kocjančič, Prešernova 36, Ilirska Bistrica  - za namestnico 2. člana,

7. Emil Vrh, Harije 74A, Ilirska Bistrica - za 3. člana,

8. Dunja Pangos, Gubčeva u. 20/B, 6250 Ilirska Bistrica - za namestnico 3. člana.

 

2.

Občinska volilna komisija v sestavi iz 1. točke tega sklepa je imenovana do izteka mandatnega obdobja Občinske volilne komisije Občine Ilirska Bistrica, ki je bila imenovana na 16. seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica 24. 1. 2013 s sklepom št. 040-1/2012.

 

3.

Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu.

 

 

Številka: 040-1/2012

Ilirska Bistrica, 24.6.2014

 

                                                                                              Emil Rojc, l.r.

                                                                                                  Župan

                                                                                      Občine Ilirska Bistrica 

Imenovanje Občinske volilne komisije  - Sklep OS

 

ar©tur