Sklep o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ilirska Bistrica

datum: 23.07.2010

kategorija: Volitve

 

Na podlagi 23. in 28. člena Zakona o volilni kampanji in referendumski kampanji – ZVRK (Uradni list RS, št. 41/07) in 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na nadaljevanju 34. seje dne 12.7.2010 sprejel

 

 

 

                                                                                          S  K  L  E  P
                  o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ilirska Bistrica

 

                                                                                              1.

S tem sklepom se določi kriterije za delno povrnitev stroškov volilne kampanje za lokalne volitve (volitve članov občinskega sveta in volitve župana) v Občini Ilirska Bistrica.

 

2.

Stroški volilne kampanje za volitve v Občinski svet Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju besedila: občinski svet) ne smejo preseči 0,40 evra na posameznega volilnega upravičenca v občini.

Stroški volilne kampanje za župana ne smejo preseči 0,25 evra na posameznega volilnega upravičenca v občini. Če pride do drugega kroga glasovanja, se stroški volilne kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, povečajo še za 0,15 evra na posameznega volilnega upravičenca v občini.

 

3.

Organizatorji volilne kampanje, katerih listam so pripadli mandati za člane v občinskem svetu, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,33 evra za dobljeni glas, pri čemer skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in Računskemu sodišču Republike Slovenije (v nadaljevanju besedila: računsko sodišče).

 

4.

Organizatorji volilne kampanje za župana, za katerih kandidate je glasovalo najmanj 10% od skupnega števila volilnih upravičencev, ki so glasovali, imajo pravico do povračila stroškov volilne kampanje v višini 0,12 evra za vsak dobljeni glas.

Če pride na volitvah za župana do drugega kroga glasovanja, sta kandidata, ki kandidirata v drugem krogu, upravičena do povračila stroškov v višini 0,12 evra za vsak dobljeni glas v tem krogu.

Skupni znesek povrnjenih stroškov ne sme preseči zneska porabljenih sredstev, razvidnega iz poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

 

5.

Organizatorju volilne kampanje za volitve v občinski svet ali za volitve župana se na njegovo zahtevo povrne stroške volilne kampanje iz proračuna Občine Ilirska Bistrica v roku 30 dni po predložitvi poročila občinskemu svetu in računskemu sodišču.

 

6.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Občine Ilirska Bistrica v glasilu Bistriški odmevi.

 

 

                                                                                                                                ŽUPAN

                                                                                                                    Občine Ilirska Bistrica

                                                                                                              Anton ŠENKINC, univ.dipl.ekon.

ar©tur