Projekti EU skladov

 

1600249909975_Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_slogan.jpg

regionalni-razvoj-1

 

 

 

 

KULINARIČNA DOŽIVETJA MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM

 

PROGRAM:

Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS Med Snežnikom in Nanosom v letih 2019-2020, Evropski sklad za regionalni razvoj

 

POVZETEK PROJEKTA:

Tradicionalna lokalna hrana postaja pomemben in atraktiven element na področju turizma. Le-ta obiskovalcem kraja ali območja nudi posebno doživetje, katerega želijo odnesti s seboj v obliki spominka – živila, recepta,… Operacija vzpostavlja podporno okolje za razvoj kulinaričnega turizma na območju LAS med Snežnikom in Nanosom (občine Ilirska Bistrica, Pivka, Postojna). Namen operacije je povezati razvojne partnerje javnega in zasebnega sektorja – ponudnike turističnih storitev in zainteresirane deležnike (lokalni pridelovalci hrane, kmetovalci, gostinci, itd.), da ustvarijo »zgodbo« za širšo prepoznavnost območja – nove turistične produkte (lokalni prehranski spominki) in storitve (degustacije lokalne hrane) ter skupaj nastopijo na trgu.

 

CILJI PROJEKTA:

Operacija zagotavlja oživljanje, ohranjanje, popularizacijo in dostopnost domačih znanj in tradicije – pridelavo in pripravo tradicionalne podeželske hrane. Okušanje lokalne hrane in pijače je potrebno nadgraditi, ji dodati dodano vrednost. Cilj je spodbuditi podjetništvo in inovativnost med posamezniki, ki bodo ob podpori turističnega sektorja razvili nove produkte – spominke, ki se bodo prodajali na trgu (na info točkah) in obenem uspešno predstavljali podobo območja (kot lokalno promocijsko darilo). V sklopu aktivnosti bo vzpostavljena tudi pripravljalnica hrane za podporo pri razvoju novih storitev (degustacij lokalnih živil za skupine). Prav tako je cilj zagotoviti ugodnejše pogoje za konkurenčnost na trgu, razvoj dopolnilnih dejavnosti in večje prihodke za vse deležnike ter na ta način zagotoviti trajnost nove, celovitejše kulturno-turistične ponudbe.

 

REZULTATI PROJEKTA:

Nabava degustacijske opreme, izvedba dogodkov v okviru katerih bodo nastali novi produkti (prehranski izdelki in jedi), izdelava turističnega zemljevida – promocijske trganke s poudarkom na tradicionalni prehrani na območjih občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna in organizacija in izvedba kulinarično obarvanih dogodkov na območjih občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna. 

 

PARTNERJI PROJEKTA:

Javni zavod – Park vojaške zgodovine Pivka

Občina Pivka

Zavod Znanje Postojna, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti

Turistično informativni center Ilirska Bistrica

 

 

 

UREDITEV RIBNIKOV MED SNEŽNIKOM IN NANOSOM

 

Nosilec: Kmetija Kozlek, Milenko Oblak, Rozmanova 19, 6250 Ilirska Bistrica

Partnerji: Ribiška družina Postojna, Turistično Društvo Pivka, TIC Ilirska Bistrica

Občine izvajanja: Pivka, Postojna, Ilirska Bistrica

Predvidena vrednost operacije: 65.610,00 €

Znesek sofinanaciranja: 49.998,29 €

Kmetija Kozlek in RD Postojna želita z operacijo urediti ribnika, ki ju imata v lasti in upravljanju na območju Ilirske Bistrice in Postojne.

Ribnik  v Ilirski Bistrici nastal na temeljih prvega javnega kopališča v mestu Il.Bistrica iz začetka 19. stoletja, zato je njegova obnova pomembna tudi iz zgodovinskega stališča. Isto velja za ribnik v Postojni, ki je nastal pred stoletjem, ko je lokalna opekarna izkopavala material za izdelavo opek. Oba ribnika spadata med biotsko raznovrstna in zato pomembna območja, saj poleg ribjega življa zagotavljata tudi obstoj rastlinskih vrst, ki rastejo ob ribnikih. S tem se ohranja značilna in prostorsko zaključena enota ekosistema obeh ribnikov. Pri obnovi obeh ribnikov gre za očiščenje dna ribnika, odvoz odvečnega materiala, napolnitev ribnika in obnovo ribjega življa ter ureditev okolice, ki omogoča tudi ohranitev rastlinja. Turistično Društvo Pivka se vključuje v projekt pri aktivnosti vodenja in koordinacije operacije ter pri delu na razvoju turistične ponudbe in ozaveščevalnih aktivnosti. Izvedlo bo popis biotske raznovrstnosti oziroma biodiverzitete obeh ribnikov in na osnovi tega pripravilo načrt obnove rastlinja okolice ribnika. Ob tem bodo na osnovi opravljenega dela izvedene ozaveščevalne delavnice za šolsko mladino in izobraževalna pot, s katerimi se bo opozorilo na pomembnost ohranjanja biodiverzitete našega prostora.

Ob ureditvi ribnika bo vodilni partner uredil degustacijski prostor, v katerem bo za obiskovalce ponudil pridelke njegove kmetije in ostalih lokalnih ponudnikov, zato se v operacijo vključuje tudi TIC Ilirska Bistrica, ki bo skozi svojo dejavnost poskrbel za promocijo kmetije in obnovljenega ribnika. Ureditev ribnika v Postojni vključuje tudi poribavanje ribnika, kar bo omogočalo športni ribolov. Namenjen bo predvsem ribolovu, druženju mladih ribičev, ribolovnemu turizmu in ribiškem tekmovanju. Jezero bo z zdravo favno omogočilo tudi reprodukcijo tam živečih rib, žab in ostalih živali. Okoli ribnika se bo uredila pot in mesta za počitek turistov in tudi obiskovalcev »Gostilne Ob kaminu«, ki je locirana ob samem ribniku. V sodelovanju s to gostilno se bo pripravil menu »RIBIČ«, ki bo namenjen turističnemu ribiču in skupinam tekmovalcev v športnem ribolovu.

 

CILJI OPERACIJE:

- varovali okolje in ohranili naravo. Z ureditvijo ribnikov in njegove okolice želimo ohraniti naravo v prvotnem stanju, tako da bomo izvedli popis biodiverzitete ribnikov,

- ohraniti živalstvo in rastlinstvo na teh območjih in tako  izboljšati ali ohraniti naravno okolje, v dobrem stanju,

- širšo javnost bomo ozaveščali bomo o pomenu varovanja okolja in sobivanja z naravo,

- očistili ribnika in uredili njegovo okolico in s tem ohranili živalstvo in rastlinstvo tega vodnega habitata,

- pripravili popis živalskega in rastlinskega življenja ribnikov, ki bo podlaga za pripravo izobraževalna turistična pot,

- pripravili izobraževalno turistična pot, ki bo obiskovalce ozaveščala o živalstvu in rastlinstvu v  in ob ribniku,

- izvedli dve delavnici o vlogi bioloških ekosistemov,

- uredili degustacijski prostor za obiskovalce kmetije in ponudba lokalnih produktov,

- vzpostavili mrežo ponudnikov lokalnih proizvodov.

 

REZULTATI OPERACIJE:

- ureditev ribnika v Ilirski Bistrici in okolice ribnika,

- ureditev ribnika v Postojni in okolice ribnika,

- ureditev degustacijskega prostora kmetije Kozlek in nakup opreme za obiskovalce,

- izdelava izobraževalne turistične poti (produkta) na temo biodiverzitete ribnikov,

- priprava kulinaričnega produkta povezanega z ribnikom,

- popis biotske raznovrstnosti ribnikov,

- izvedba prireditev ob zaključku obnove ribnikov,

- izvedba delavnic na dogodkih ob ribnikih,

- promocija vseh partnerjev z skupnim promocijskim materialom (letakom).

PRP-LEADER-EU-SLO-barvni-scaled

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development