Javni poziv za denarne spodbude za dijake Gimnazije Ilirska Bistrica

datum: 04.08.2022

kategorija: Razpisi

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica na podlagi Odloka o rebalansu  proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2022 (Uradni list RS št. 96/2022, z dne 15.07.2022) ter na podlagi 5. člena Pravilnika o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 5/2017, z dne 03.02.2017), objavlja

 

JAVNI POZIV ZA DENARNE SPODBUDE ZA DIJAKE GIMNAZIJE ILIRSKA BISTRICA

 

1. Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica  

 

2. Predmet poziva: Predmet poziva je dodeljevanje denarnih spodbud dijakom Gimnazije Ilirska

    Bistrica

 

3. Pogoji za uveljavitev pravice do spodbude

    Pravico do spodbude lahko uveljavlja prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 

    - ob prijavi mora biti vpisan v Gimnazijo Ilirska Bistrica in sicer v 1. letnik programa Tehnik   

      računalništva oziroma Gimnazije ali

    - je ob prijavi, zaradi prepisa, vpisan v 2., 3., oziroma 4. letnik programa Tehnik računalništva

      oziroma Gimnazije in ima povprečje ocen vseh opravljenih predmetov preteklega šolskega leta

      najmanj 3.

         

    Pravico do spodbude lahko uveljavljajo tudi dijaki, ki so prejemniki katerekoli štipendije.

 

4. Višina denarne spodbude:

Višina spodbude znaša 40 evrov mesečno na dijaka, za posamezni letnik šolanja, ob izpolnjevanju pogojev predmetnega pravilnika.    

 

5. Dokumentacija in vrste dokazil, ki jih mora predložiti prijavitelj

Prijavitelj svojo pravico do spodbude uveljavi s prijavo na javni poziv. Prijavo mora prijavitelj podati na obrazcu, ki je sestavni del javnega poziva in je na voljo na spletni strani ali v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica. K prijavi priloži:

- fotokopijo osebnega dokumenta,

- fotokopijo transakcijskega računa,

- potrdilo o vpisu.

 

6. Rok za oddajo prijav je 30.09.2022 do 10.00 ure.

 

Upoštevane bodo popolne prijave, ki bodo prispele najpozneje do 30.09.2022 do 10.00 ure, na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali bodo do tega roka oddane v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, pritličje levo. Na kuverti mora biti navedeno »Javni poziv za denarne spodbude za dijake Gimnazije Ilirska Bistrica. Prijavi priložite zahtevano dokumentacijo.

 

Prijave, prispele po razpisnem roku, ne bodo upoštevane pri obravnavi in bodo zapečatene vrnjene prijavitelju. Kandidati bodo o izbiri obveščeni predvidoma v roku 30 dni od odločitve komisije.

 

Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z Javnim pozivom lahko zainteresirani dobijo na tel. št. 05/71 12 333, kontaktna oseba: Erika Vrh ali prek elektronske pošte: erika.vrh@ilirska-bistrica.si.

 

Številka: 410-99/2022-1                                                                                                                                      

Datum: 21.07.2022

 

                                                                                     OBČINA ILIRSKA BISTRICA

                                                                                                  ŽUPAN

                                                                                               EMIL ROJC

ar©tur