POZIV ZA PREDLOGE KANDIDATOV ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJA V SVET ZAVODA ZDRAVSTVENEGA DOMA ILIRSKA BISTRICA

datum: 28.03.2022

kategorija: Razpisi

Številka: 014-1/2022-8

Datum: 28.03.2022

 

 

VODJEM SVETNIŠKIH SKUPIN

ZAINTERESIRANI JAVNOSTI

 

 

ZADEVA:   PREDLOGI KANDIDATOV ZA PREDSTAVNIKE USTANOVITELJA V SVET ZAVODA

                                     ZDRAVSTVENEGA DOMA ILIRSKA BISTRICA

                                                                                                                               

 

Prejeli smo vlogo javnega zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica za imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda, kateremu poteče mandat 12.06.2022. Ustanovitelj zavoda je Občina Ilirska Bistrica.

 

6. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 94/14, 21/21)  določa sledečo sestavo sveta zavoda, ki šteje skupno devet (9) članov:

  • dva (2) predstavnika delavcev zavoda,
  • pet  (5) predstavnikov ustanovitelja,
  • dva (2) predstavnika zavarovancev oziroma drugih uporabnikov.

 

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet Občine Ilirska Bistrica izmed delavcev občinske uprave ali članov občinskih organov ter občanov.

 

Mandat članov sveta zavoda traja štiri (4) leta in so  lahko ponovno izvoljeni oz. imenovani. Predstavnike ustanovitelja – Občine Ilirska Bistrica imenuje pristojni organ lokalne skupnosti, to je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica.

 

Predlogi za kandidaturo morajo vsebovati:

  • naziv oziroma ime in priimek, naslov ter kontaktne podatke predlagatelja,
  • podatke o predlaganem kandidatu (ime in priimek, rojstni podatki, stalno prebivališče, podatki o

             izobrazbi ter poklicu oz. delu, ki ga opravlja, kontaktni podatki)

  • obrazložitev kandidature
  • pisno soglasje kandidata h kandidaturi ter soglasje o uporabi osebnih podatkov.

 

Kandidatura se mora oddati na priloženem obrazcu.

 

Za pravočasne bodo šteli predlogi, ki bodo, ne glede na način dostave, prispeli na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali elektronski naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si  do petka,  08.04.2022 do 12:00 h.

 

Prispele predloge bomo posredovali Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

 

 

 

 

Zdenka Tomažič, dipl. ekon.(VS) l.r.

             Oddelek za družbene dejavnosti

 

 

Priloga: obrazec za kandidaturo s soglasjem

obrazec predlagatelj svet zavoda ZD.docx

ar©tur