Facebook

POZIV ZA VPIS V PROGRAME PREDŠOLSKE VZGOJE V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 - ROK ZA VPIS: 3. 4. 2020

datum: 09.03.2020

kategorija: Razpisi

Obvestilo o podaljšanju roka za vpis v vrtce

 

Občina Ilirska Bistrica in vrtci na območju občine obveščajo starše, da se rok za vpis v programe predšolske vzgoje v šolskem letu 2020/2021 podaljša do vključno 3.4.2020.

 

Vpisno dokumentacijo naj starši v izbrani vrtec posredujejo po elektronski ali navadni pošti.  

 

 

POZIV ZA VPIS V PROGRAME PREDŠOLSKE VZGOJE V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 V ENOTE VRTCEV PRI OSNOVNIH ŠOLAH V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, V VRTEC JOŽEFE MASLO ILIRSKA BISTRICA IN V KONCESIJSKI VRTEC ZAVOD NOTRE DAME V ILIRSKI BISTRICI

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

Oddelek za družbene dejavnosti  

in

Enote vrtcev pri OŠ Jelšane, OŠ Toneta Tomšiča Knežak, OŠ Podgora Kuteževo, OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad in OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje, Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica in koncesijski vrtec Zavod Notre Dame Ilirska Bistrica na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica o organizaciji predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica, št. 602-2/2019-18, z dne 11.7.2019, objavljajo


Razpis prostih mest za šolsko leto 2020/2021 v naslednjih programih:

- celodnevni program (9-urni program),

- poldnevni program  (6-urni program)

 

in v naslednjih enotah vrtcev:

1. enota vrtca pri OŠ Jelšane,

2. enota vrtca pri OŠ Toneta Tomšiča Knežak,

3. enota vrtca pri OŠ Podgora Kuteževo,

4. enota vrtca pri OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad,
5. enota vrtca pri OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje,

6. Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica,
7. koncesijski vrtec Zavod Notre Dame Ilirska Bistrica.
 

Vpis bo potekal:

- od 23. marca do 27. marca 2020,
- vsak delovni dan med 7. in 15. uro,
- v sredo, 25. marca 2020, med 7. in 17. uro.

 

Informacije in vpisni obrazci so dosegljivi v tajništvih osnovnih šol, na sedežu Vrtca Jožefe Maslo Ilirska Bistrica, Rozmanova 25/d, Ilirska Bistrica in na sedežu Zavoda Notre Dame Ilirska Bistrica, Vodnikova ulica 13, Ilirska Bistrica.


Naknadni vpis v oddelke predšolske vzgoje bo možen samo do izpolnitve prostih mest. V primeru, da bi vpisano število otrok presegalo prosta mesta v posamezni enoti vrtca, bodo v enote vrtca sprejeti otroci v skladu s Pravilnikom o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtce (Ur. l. RS, št. 18/11). Starše otrok posebej opozarjamo, da bo naknadni vpis možen samo izjemoma. Občina Ilirska Bistrica kot ustanoviteljica javnih zavodov  lahko ne glede na razpoložljivo kapaciteto oddelkov s sklepom o organizaciji predšolske vzgoje za šolsko leto 2020/21 na podlagi dejanskega vpisa omeji ali razširi obseg  in strukturo programov predšolske vzgoje – tako kvantitativno (število oddelkov) kakor tudi strukturno (dnevni in poldnevni programi) –  v kolikor se stanje oddelkov in vključenih otrok bistveno spremeni oz. presodi, da bi se s spremembo obsega in strukture zagotovilo bolj ekonomično izvajanje predšolske vzgoje.


Številka: 602-1/2020-1

Datum: 27. 2. 2020

 

                                                                                                                                                                                                                          Župan Občine Ilirska Bistrica

                                                                                                                            Emil Rojc, l.r.

ar©tur