Povabilo k oddaji ponudbe Povezovalni vodovod Ilirska Bistrica - Rodik

datum: 07.04.2021

kategorija: Razpisi

Javno naročilo se izvaja kot skupno javno naročilo, ki ga po pooblastilu Občine Hrpelje – Kozina, Reška cesta 14,
Hrpelje, 6240 Kozina in Občine Divača, Kolodvorska ulica 3A, 6215 Divača izvaja Občina Ilirska Bistrica,
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.

Predmet javnega naročila je izgradnja povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica – Rodik.
Izgradnja povezovalnega vodovoda Ilirska Bistrica Rodik vključuje hidravlične izboljšave in delno novogradnjo
vodovodnega sistema na trasi Ilirska Bistrica – Pregarje – Rjavče – Artviže – Rodik, posodobitev vodarne Ilirska
Bistrica in izgradnjo šestih sekundarnih vodov (Tatre – Kozjane, VH Veliko Brdo – VH Jelšane, Koseze – Dolnji
Zemon, Artviže – Vareje, Vareje – Vatovlje in Vareje - Podgrad).

Razpisna dokumentacija

Obrazci za sestavo ponudbe

ESPD

Pregledna karta

Sklop 1 Rekonstrukcija in modernizacija vodarne v Ilirski Bistrici

Brkini SKLOP 1 – tlačni vod RAZDELJENO BC - posodobljen

Brkini SKLOP 1 vodarna RAZD BC - posodobljen

Projektna dokumentacija

Fotografije

Sklop 2 Vodovod na odseku Ilirska Bistrica – Harije

Brkini SKLOP 2a LEVSTIKOVA BC

Brkini SKLOP 2b BC

Brkini SKLOP 2C IB-Harije BC

Projektna dokumentacija

Sklop 6 Vodovod na odseku Rjavče – Artviže, etapa naselje Artviže – VH Rodik

Brkini SKLOP 6  Rodik ARTVIZE zadnje BC

Projektna dokumentacija

Sklop 7 Sekundarni vodovod Tatre – Kozjane

Brkini SKLOP 7 Tatre-Kozjane BC

Projektna dokumentacija

Sklop 8 Vodovod VH Veliko Brdo – VH Jelšane

Brkini SKLOP 8  Veliko Brdo Jelsane RAZDupra BC

Brkini SKLOP 8  VH Brdo do Veliko BrdoRAZD neup BC

Projektna dokumentacija

Sklop 9 Povezovalni vodovod za naselje Koseze in povezovalni vodovod za oskrbo naselja Dolnji Zemon in Zemonska Vaga

Brkini SKLOP 9 - Dolnji Zemon - Zemonska vaga BC - posodobljen

Projektna dokumentacija

Sklop 10 Sekundarni vodovod Artviže – Vareje

Brkini SKLOP 10 ARTVIŽE-VAREJE BC - posodobljen

Projektna dokumentacija

Sklop 11 Sekundarni vodovod Vareje – Vatovlje

Brkini SKLOP 11 VAREJE-VATOVLJE BC

Projektna dokumentacija

Sklop 12 Sekundarni vodovod Vareje – Podgrad pri Vremah

Brkini SKLOP 12 VAREJE-PODGRAD BC

Projektna dokumentacija

 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru

Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe »Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev okoljske zakonodaje Unije ter za zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«, specifični cilj »Večja zanesljivost oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo«.

ar©tur