Facebook

POZIV ZA VPIS V PROGRAME PREDŠOLSKE VZGOJE V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

datum: 05.03.2021

kategorija: Razpisi

POZIV ZA VPIS V PROGRAME PREDŠOLSKE VZGOJE V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 V ENOTE VRTCEV PRI OSNOVNIH ŠOLAH V OBČINI ILIRSKA BISTRICA, V VRTEC JOŽEFE MASLO ILIRSKA BISTRICA IN V KONCESIJSKI VRTEC ZAVOD NOTRE DAME V ILIRSKI BISTRICI

 

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

Oddelek za družbene dejavnosti  

in

Enote vrtcev pri OŠ Jelšane, OŠ Toneta Tomšiča Knežak, OŠ Podgora Kuteževo, OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad in OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje, Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica in koncesijski vrtec Zavod Notre Dame Ilirska Bistrica na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 55/17, 18/21) in sklepa Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica o organizaciji predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica, št. 602-3/2020-26, z dne 9.7.2020, objavljajo


Razpis prostih mest za šolsko leto 2021/2022 v naslednjih programih:

- celodnevni program (9-urni program),

- poldnevni program  (6-urni program)

 

in v naslednjih enotah vrtcev:

1. enota vrtca pri OŠ Jelšane,

2. enota vrtca pri OŠ Toneta Tomšiča Knežak,

3. enota vrtca pri OŠ Podgora Kuteževo,

4. enota vrtca pri OŠ Rudolfa Ukoviča Podgrad,
5. enota vrtca pri OŠ Rudija Mahniča Brkinca Pregarje,

6. Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica,
7. koncesijski vrtec Zavod Notre Dame Ilirska Bistrica.
 

Vpis bo potekal:

- od 22. marca do 26. marca 2021,
- vsak delovni dan med 7. in 15. uro,
- v sredo, 24. marca 2021, med 7. in 17. uro.

 

Informacije in vpisni obrazci so dosegljivi v tajništvih osnovnih šol, na sedežu Vrtca Jožefe Maslo Ilirska Bistrica, Rozmanova 25/d, Ilirska Bistrica in na sedežu Zavoda Notre Dame Ilirska Bistrica, Vodnikova ulica 13, Ilirska Bistrica.


Naknadni vpis v oddelke predšolske vzgoje bo možen samo do izpolnitve prostih mest. V primeru, da bi vpisano število otrok presegalo prosta mesta v posamezni enoti vrtca, bodo v enote vrtca sprejeti otroci v skladu s Pravilnikom o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtce (Ur. l. RS, št. 18/11). Starše otrok posebej opozarjamo, da bo naknadni vpis možen samo izjemoma. Občina Ilirska Bistrica kot ustanoviteljica javnih zavodov  lahko ne glede na razpoložljivo kapaciteto oddelkov s sklepom o organizaciji predšolske vzgoje za šolsko leto 2021/2022 na podlagi dejanskega vpisa omeji ali razširi obseg  in strukturo programov predšolske vzgoje – tako kvantitativno (število oddelkov) kakor tudi strukturno (dnevni in poldnevni programi) –  v kolikor se stanje oddelkov in vključenih otrok bistveno spremeni oz. presodi, da bi se s spremembo obsega in strukture zagotovilo bolj ekonomično izvajanje predšolske vzgoje.


Številka: 602-3/2021-1

Datum: 1.3.2021

 

                                                                                                                                                                                                                          Župan Občine Ilirska Bistrica

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Emil Rojc

ar©tur