Javna objava delovnega mesta Publicist VII/I - Odgovorni urednik glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«

datum: 13.08.2020

kategorija: Razpisi

Občina Ilirska Bistrica: Javna objava delovnega mesta Publicist VII/I - Odgovorni urednik glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«

 

 

- objava: na spletni strani Občine Ilirska Bistrica in pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje

- rok za prijavo: 5 dni

 

Na podlagi 54. člena, 7. odstavka 57. člena v zvezi z 68. in 70. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF), 25. in 54. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15– ZZSDT, 33/16– PZ-F, 52/16, 15/17– odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19), 23. člena Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, in naknadne spremembe), 7. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1 in 47/15 – ZZSDT), 22. člena Odloka o glasilu Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 14, 7.2.2008) in v skladu z določbami Zakona o medijih ((Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US in 67/19 – odl. US), Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, objavlja

 

delovno mesto Publicist VII/I - Odgovorni urednik

glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«,

ki bo prosto z dnem 2.10.2020

 

1. Kandidat mora poleg splošnih zakonskih pogojev, ki jih urejajo predpisi delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

 • najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja) / najmanj visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) / najmanj visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • izkušnje in reference s področja novinarskega dela,
 • najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj.

Želena znanja:

- poznavanje uporabe računalnika.

 

Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.

 

2. Izbrani kandidat bo opravljal naslednje naloge:

 • zagotavljanje rednega izhajanja glasila, vključno v elektronski obliki in sodelovanje v vseh fazah nastajanja glasila,
 • skrb za vsebinsko in vizualno aktualnost glasila, sodelovanje pri oblikovanju občinskega glasila, publikacij, spletnih strani,
 • sodelovanje pri spremljanju dogodkov in pripravljanje člankov,
 • sodelovanje pri oblikovanju internih glasil,
 • delo odgovornega urednika,
 • vodenje uredništva,
 • sklicevanje sej uredniškega odbora,
 • celoten pregled nad glasilom,
 • priprava letnega finančnega načrta za izdajanje glasila in potrebnih postopkov oddaje javnih naročil za grafično pripravo in tisk glasila, sodelovanje pri pripravi proračuna in zaključnega računa z delovnega področja,
 • oblikovanje in urejanje občinske spletne strani (urednik spletnega portala), ki zajema tudi objave na spletni strani, oblikovanje in objave kataloga informacij javnega značaja, objavo občinskih predpisov z oblikovanjem baze podatkov, skrb za redno posodabljanje vsebin spletnega portala, zasnovo vsebin in profesionalno pripravo tekstov na način, da so obiskovalcem razumljive in dostopne, kontaktiranje, usklajevanje in pridobivanje informacij za potrebe občinskega spletnega portala od urednikov spletnih strani posameznih zavodov, društev in drugih, katerih vsebine se predstavljajo na portalu občine in sodelovanje pri razvoju spletnega portala,
 • skrb za izvajanje in spoštovanje kodeksa novinarske poklicne etike ter druge naloge v skladu z Zakonom o medijih,
 • stiki z javnostmi po pooblastilu,
 • posredovanje informacij javnega značaja po pooblastilu,
 • spremljanje zakonodaje iz svojega področja in obveščanje odgovornih pri izvajanju programov in nalog,
 • samostojno opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti po nalogu vodje oddelka, direktorja ali župana.

 

3. Prijava kandidata na prosto delovno mesto mora vsebovati:

- ime in priimek, dan, mesec, leto in kraj rojstva, državljanstvo,

- pisno izjavo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni državljan Republike Slovenije,

- pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena. Zaželeno je, da kandidat prijavi priloži dokazilo o doseženi stopnji izobrazbe.

- navedba poklica, za katerega je usposobljen,

- naziv organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga opravlja. Zaželeno je, da kandidat prijavi priloži dokazilo o zaposlitvi (v primerih, če je kandidat zaposlen).

- opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj. Zaželeno je, da kandidat prijavi priloži dokazila o predhodnih zaposlitvah oz. doseženih delovnih izkušnjah.

- opis in ustrezna dokazila o referencah s področja novinarskega dela (oziroma o objavah v medijih, vpisanih v razvid medijev),

- kratko vizijo oz. izhodišča za programsko zasnovo glasila,

- pisno izjavo, da je poslovno sposoben;

- pisno izjavo, da ne uživa imunitete po ustavi ali zakonu,

- pisno izjavo, da mu ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali javnega nastopanja,

- pisno izjavo kandidata, da za namen izbirnega postopka dovoljuje Občini Ilirska Bistrica pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. Če kandidat z vpogledom v uradne evidence ne soglaša, mora sam predložiti ustrezna dokazila.

Zaželeno je, da kandidat  svoji prijavi priloži vsa dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev.

 

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej, poleg formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

 

Prijava se vloži na posebnem priloženem obrazcu »Vloga za zaposlitev«, ki je sestavni del te objave. Prijave, ki ne bodo vsebovale navedenega obrazca, ne bodo upoštevane.

 

Prijavi lahko kandidat priloži tudi dodatna gradiva, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev, reference s področja novinarskega dela, objave v medijih, vpisanih v razvid medijev,

vizijo oz. izhodišča za programsko zasnovo glasila.

 

Strokovna usposobljenost kandidatov se bo presojala na podlagi priloženega obrazca »vloga za zaposlitev«, na podlagi navedb v prijavi, na podlagi priloženih izjav in dokazil.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami odgovornega urednika lokalnega občinskega glasila in občinske spletne strani ter izkušnjami z delom v upravi lokalne skupnosti.

 

4. Publicist VII/1 - odgovorni urednik glasila Bistriški odmevi je strokovno-tehnično delovno mesto v občinski upravi Občine Ilirska Bistrica, v Uradu župana, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, šifra DM J017087.

Kraj opravljanja dela: Ilirska Bistrica. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica ali v drugih prostorih delodajalca.

Delovno mesto bo prosto z dnem 2.10.2020 (iztek mandatnega obdobja odgovornega urednika).

 

Odgovornega urednika imenuje občinski svet na predlog župana.

Odgovornemu uredniku traja mandat štiri leta.

Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za dobo štirih let, s polnim delovnim časom in občasno prerazporeditvijo delovnega časa.

 

5. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: "Za delovno mesto Publicist VII/I - Odgovorni urednik glasila Občine Ilirska Bistrica »Bistriški odmevi«, na naslov:

Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica,  in sicer v roku 5 dni po objavi po objavi na spletni strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in Občine Ilirska Bistrica: www.ilirska-bistrica.si.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.

 

Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.

 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh po zaključenem postopku.

 

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

6. Informacije o izvedbi postopka javne objave so dostopne na tel.št. 05 71 41 361 in prek  el. pošte: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si.

 

Številka: 110-16/2020-1

Datum: 11.8.2020

 

 

Občina Ilirska Bistrica

ŽUPAN

Emil ROJC

 

 

Vloga za zaposlitev-obrazec OU-avgust 2020.docx

Vloga za zaposlitev-obrazec OU-avgust 2020.pdf

 

ar©tur