Povabilo k oddaji ponudbe Deponija Jelšane III. faza

datum: 23.09.2019

kategorija: Razpisi

Na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev gradnje
Deponija Jelšane III. faza, vabi prijavitelje/ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za storitev gradnje, ki je predmet razpisa.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

Na podlagi javnega razpisa za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za storitev gradnje:

 

Deponija Jelšane III. faza

 

naročnik:                                            OBČINA ILIRSKA BISTRICA

Bazoviška cesta 14
6250 Ilirska Bistrica

 

Tel.: 05/ 71 41 361
Fax: 05/ 71 41 284

http://www.ilirska-bistrica.si/

 

matična številka: 5880416

davčna številka: SI19908911

 

vabi prijavitelje/ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za storitev gradnje, ki je predmet razpisa. Vsak ponudnik lahko vloži le eno vlogo (prijavo/ponudbo). V primeru skupne ponudbe sme biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni (skupni) prijavi/ponudbi.

 

  1. Ponudnik:

 

Prijavitelj/ponudnik je lahko pravna ali fizična oseba (samostojni podjetnik posameznik), ki izpolnjuje pogoje, ki so predmet razpisa.

 

V prijavi za pridobitev javnega naročila (prijavi na javni razpis) mora ponudnik izkazati, da izpolnjuje pogoje potrebne za udeležbo (sposobnost) določene z veljavnim zakonom, ki ureja postopek oddaje javnih naročil (imeti mora poravnane davke, prispevke in druge predpisane dajatve, proti njemu ne sme biti začet stečajni ali likvidacijski postopek …), ob tem pa mora prijavitelj predložiti izjave, zahtevane v tej razpisni dokumentaciji.

 

Prijavo na javni razpis lahko poda skupaj tudi več oseb, ki morajo prijavi predložiti pravni akt, iz katerega izhajajo medsebojna razmerja med več osebami in njihova medsebojna zaveza.

 

  1. Predmet javnega razpisa:

 

Predmet javnega razpisa je gradnja - Deponija Jelšane III. faza, sredstva se črpajo iz proračunska postavke – 4001502, številka konta – 420402, projekt OB038‐07‐0034 ‐ Deponija v Jelšanah; Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2019.

 

Pogodba bo sklenjena in realizirana v celoti samo v primeru, da bo naročnik zagotovil ustrezno financiranje  s spremembo Proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2020. 

 

Naročnik bo za gradnjo izbral ponudbo enega prijavitelja ali skupino prijaviteljev, z izdajo obvestila o oddaji javnega naročila. Z izbranim izvajalcem bo sklenjena pogodba. Natančnejši opis predmeta javnega razpisa in pogoji za oddajo javnega naročila so podani v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

 

Ponudbe morajo biti pripravljene v skladu z določili te razpisne dokumentacije. Javni razpis za izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti je objavljen na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je g. Mitja BOŽIČ, telefon 05/ 71-12-305, telefax  05/ 71-41-284, elektronski naslov mitja.bozic@ilirska-bistrica.si.

 

 

                Župan, Emil ROJC

 

Priloge:

Narocnik_ESPD_deponija Jelšane III faza

01 Povabilo k oddaji ponudbe Jelšane III. faza

02 Razpisna dokumentacija_Deponija Jelšane III.faza

Razpisna dokumentacija Deponija Jelšane III. faza (doc verzija)

03 Popis del zapiranje Jelšane_september_2019_III faza_popravljen_7_10_2019

10 Tehnično poročilo - zapiranje odlagališča Jelšane

11 Detajl prekrivanja brežine Jelšane

12 Detajl prekrivnega tesnenja-brezine Jelšane

09 Plinjak+Biofilter

04 Tehnično poročilo strojne instalacije in odplinjanje

08 Vgradnja-JekleniPlinjak

 

ar©tur