Facebook

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVAJANJE SPLOŠNIH DEL ZA POTREBE DELOVANJA OBČINE ILIRSKA BISTRICA V LETU 2018

datum: 13.03.2018

kategorija: Razpisi

Občina Ilirska Bistrica

U R A D   Ž U P A N A

Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

Tel.: 05/714-13-61, Fax: 05/714-12-84

 

Številka:430-8/2018-2

Datum: 6.3.2018

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

1. Predmet javnega naročila:

IZVAJANJE SPLOŠNIH DEL ZA POTREBE DELOVANJA OBČINE ILIRSKA BISTRICA

 V LETU 2018

 

2. Navodila za izdelavo ponudbe:

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti v EUR.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Ponudnik zagotavlja fiksnost cen do konca leta 2018.

Ponudba mora biti veljavna 30 dni.

Plačilo se izvaja po izvedenih storitvah po mesečnih računih. Rok plačila je 30. dan od prejema pravilno izstavljenega računa v elektronski obliki.

 

Dodatno:

  • obračun opravljenih del se opravlja mesečno na osnovi dejansko opravljenih del in porabljenega materiala. Račun izvajalec izstavi do 5. v mesecu za opravljena dela in porabljen material v obdobju od prvega do  zadnjega dne v preteklem mesecu;
  • sredstva se bodo črpala največ do porabe sredstev;
  • z izbranim ponudnikom bo podpisana pogodba izvajanje splošnih del za potrebe delovanja občine, in sicer za obdobje do 31.12.2018 z možnostjo podaljšanja za čas morebitnega začasnega financiranja občine v skladu z veljavno zakonodajo, izvajala pa se bo le, če bo imel naročnik na razpolago ustrezna finančna sredstva ter maksimalno do višine teh sredstev. Opomba: javno naročilo je pod zakonsko predpisanimi mejnimi vrednostmi iz Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15) in zanj velja zgolj določba 2. odstavka 21.člena cit. zakona.

Ponudba mora vsebovati izpolnjene priložene obrazce (OBR.1 in 2).

Ponudbe NE dopolnjujte s svojimi prilogami.

Izjavo o izpolnjevanju pogojev in vse dokumente, ki jih je v ponudbeni dokumentaciji potrebno podpisati, izpolni in podpiše oseba, zakoniti zastopnik, ali oseba, ki se v dokumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom zakonitega zastopnika.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s tem povabilom ter izpolnjevati vse pogoje naročnika. Zahteve in pogoji ter predložena ponudba ponudnika  v celoti postanejo sestavni del pogodbe.

Ponudb, ki ne bodo pripravljene ustrezno, naročnik NE bo obravnaval.

 

3. Informacije o izvedbi tega javnega naročila so dostopne na tel. 05 - 71 - 41 - 361.

 

4. Način oddaje:

Pisne ponudbe z oznako »PONUDBA ZA: IZVAJANJE SPLOŠNIH DEL ZA POTREBE OBČINE ILIRSKA BISTRICA« naj ponudniki oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen naslov pošiljatelja.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo tudi po faksu številka: 05 714 12 84 ali po el. pošti na naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si z oznako »PONUDBA ZA: IZVAJANJE SPLOŠNIH DEL ZA POTREBE OBČINE ILIRSKA BISTRICA« in podatki ter naslovom pošiljatelja – ponudnika.

 

Dopustnost alternativnih ponudb: NE

 

5. Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele k naročniku najkasneje do:

  • ura: 12:00
  • dne:  19.3.2018

Ne glede na to se ponudba šteje za pravočasno v primeru, če jo je ponudnik oddal na pošto priporočeno do vključno 17.3.2018.

Ponudb, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, naročnik NE bo upošteval.

 

Odpiranje ponudb NI javno.

 

6. Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju pogojev:

 

ponudil najnižjo ceno.

 

Posamezna naročena enota storitev iz obrazca 1 se bo v letih 2018 obračunavala po ceni za posamezno enoto iz ponudbe izbranega ponudnika.

 

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe, kar še zlasti velja v primeru:

- da nobena ponudba ne bi ustrezala zahtevam naročnika;

- če bi ponujena cena presegla razpoložljiva sredstva naročnika;

- v drugih utemeljenih primerih.

 

Naročnik bo ponudnike obvestil o izbiri predvidoma v 3 dneh od odločitve.

 

S spoštovanjem,

                                                                      

 

                                                           

 

                                                                                                          Župan

                                                                                               Občine Ilirska Bistrica

                                                                                                          Emil Rojc

 

 

 

 

 

 

Priloge:

- Ponudba (Obr. 1);

- Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr. - 2)

Obrazec Obr. 1 in 2 - Ponudba in izjava - splošna dela za potrebe delovanja občine -2018.doc

 

 

ar©tur