JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2018

datum: 14.02.2018

kategorija: Razpisi

OBČINA ILIRSKA BISTRICA, Občinski svet, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Ilirska Bistrica (v nadaljevanju komisija) na podlagi 17. člena Odloka o priznanjih Občine Ilirska Bistrica (Uradni list RS, št. 19/15) objavlja

 

 

JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV PRIZNANJ OBČINE ILIRSKA BISTRICA

ZA LETO 2018

 

Občina Ilirska Bistrica vabi občane, krajevne skupnosti, podjetja, zavode, društva, združenja, organizacije in skupnosti, da predložijo predloge kandidatov za priznanja Občine Ilirska Bistrica za leto 2018.

 

Občina Ilirska Bistrica podeljuje spodaj našteta priznanja, ki jih lahko prejmejo posamezniki, podjetja, zavodi, društva, združenja, skupine, organizacije in skupnosti.

 

1. Naziv častni občan Občine Ilirska Bistrica se podeljuje posameznikom, ki so dosegli pomembne uspehe in zasluge na gospodarskem, znanstvenem, umetniškem, kulturnem, športnem, vzgojno-izobraževalnem, humanitarnem in na raznih drugih področjih človekove ustvarjalnosti ter so s svojim delom prispevali k napredku, razvoju in ugledu občine. Naziv častni občan se lahko podeli tudi posthumno.

 

2. Plaketa Občine Ilirska Bistrica za področje družbenih dejavnosti se podeljuje   zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, skupinam, organizacijam in skupnostim za dosežene izjemne uspehe na področju družbenega življenja. Plaketa se podeljuje za večletno delo na področju družbenega življenja, ki je pomembno prispevalo k razvoju in ugledu Občine Ilirska Bistrica, ali kot spodbuda pri prizadevanjih za doseganje ciljev in uspehov, ki imajo velik pomen za Občino Ilirska Bistrica.

 

3. Plaketa Občine Ilirska Bistrica za področje gospodarstva se podeljuje   zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, skupinam, organizacijam in skupnostim za dosežene izjemne uspehe na gospodarskem področju. Plaketa se podeljuje za večletno delo na področju gospodarstva, ki je pomembno prispevalo k razvoju in ugledu Občine Ilirska Bistrica, ali kot spodbuda pri prizadevanjih za doseganje ciljev in uspehov, ki imajo velik pomen za Občino Ilirska Bistrica.

 

4. Plaketa Občine Ilirska Bistrica za področje kulture se podeljuje zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, skupinam, organizacijam in skupnostim  za dosežene izjemne uspehe na kulturnem področju. Plaketa se podeljuje za večletno delo na področju kulture, ki je pomembno prispevalo k razvoju in ugledu Občine Ilirska Bistrica, ali kot spodbuda pri prizadevanjih za doseganje ciljev in uspehov, ki imajo velik pomen za Občino Ilirska Bistrica.

 

5. Plaketa Občine Ilirska Bistrica za področje športa se podeljuje zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, skupinam, organizacijam in skupnostim za dosežene izjemne uspehe na športnem področju. Plaketa se podeljuje za večletno delo na področju športa, ki je pomembno prispevalo k razvoju in ugledu Občine Ilirska Bistrica, ali kot spodbuda pri prizadevanjih za doseganje ciljev in uspehov, ki imajo velik pomen za Občino Ilirska Bistrica.

 

6. Spominska plaketa Občine Ilirska Bistrica se podeljuje zaslužnim posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom, združenjem, skupinam, organizacijam in skupnostim za dolgoletno, uspešno in ustvarjalno delo ob njihovih pomembnejših jubilejih.

 

Plakete Občine Ilirska Bistrica, navedene pod zaporednimi številkami 2, 3, 4 in 5 tega javnega razpisa, se podeljuje za življenjsko delo na posameznem področju, za posamezne vrhunske dosežke, izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izrednih dogodkih.

 

Plakete Občine Ilirska Bistrica, opredeljene v prejšnjem odstavku, se podeljujejo tudi za najmanj deset let dela in sodelovanja na posameznih področjih, s čimer so predlagani kandidati prispevali k splošnemu napredku strokovnosti in izboljšavam za posamezna področja, tako da so s svojim neposrednim delom pripomogli k avtonomiji posameznega strokovnega področja; dokazali kvalitetno in strokovno delo z rezultati na posameznem področju; prispevali k tehnični in drugi izboljšavi določene stroke; izkazali dosežke na področju kakovosti proizvodov in storitev ter poslovanja, kot rezultat razvoja znanja in inovativnosti; dosegli uspehe pri odpiranju na nove trge in odpiranju novih delovnih mest; za delo na raziskovalnem, umetniškem, vzgojnem, izobraževalnem, športnem in publicističnem področju ter na področju zdravstvene in socialne problematike ali na humanitarnem področju, ki ima poseben pomen za razvoj posamezne vrste dejavnosti; prispevali k razvoju in obogatitvi posameznega področja z aktivnim sodelovanjem; prispevali k utrjevanju človekovih pravic in dostojanstva; prispevali k napredku na področju zdravstvene in socialne problematike ter športa; za raziskovalno, umetniško, vzgojno, izobraževalno in publicistično delo, ki ima poseben pomen za razvoj posamezne vrste dejavnosti ali imajo velik pomen za Občino Ilirska Bistrica.

 

Predlogi za podelitev priznanj Občine Ilirska Bistrica morajo vsebovati:

  • za posameznike: pomembnejše življenjske podatke in utemeljitev predloga;
  • za podjetja, zavode, društva, združenja, skupine, organizacije in skupnosti: ime, dejavnost in sedež ter utemeljitev predloga;
  • navedbo, katero od priznanj naj bo podeljeno kandidatu.

 

Predlogi morajo biti oddani v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – priznanje Občine Ilirska Bistrica«. Predloge za podelitev priznanj lahko predlagatelji oddajo osebno ali po pošti. Predlogi za podelitev priznanj morajo na spodnji naslov prispeti najkasneje do 3. 4. 2018 do 14. ure. Predloge je potrebno do navedenega roka predložiti na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Odpiranje prejetih predlogov za priznanja vodi komisija. Komisija ugotavlja, ali so bili predlogi poslani v roku in če so pravilno pripravljeni ter označeni. Nepravočasne in nepravilno pripravljene pobude komisija zavrže in o tem v osmih dneh od odpiranja pobud obvesti pobudnika.

 

O izbiri iz vrst predlaganih kandidatov, ki naj prejmejo priznanje, odloča komisija na seji. Zaradi preverjanja navedb iz podanega predloga lahko komisija pozove predlagatelja k morebitnemu dodatnemu pojasnilu predloga.  Komisija izdela končni predlog za podelitev priznanj z obrazložitvijo in ga posreduje v odločanje Občinskemu svetu Občine Ilirska Bistrica. Odločitev o podelitvi priznanj sprejme občinski svet s sklepom. Ob podelitvi se izda listina, iz katere je razvidno, za katere dosežke in uspehe je podeljena.

 

Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku Občine Ilirska Bistrica.

 

Kontaktna oseba za posredovanje vseh informacij v zvezi s tem razpisom je Luka Špilar, Občina Ilirska Bistrica, tel. 05 71 12 331, e-pošta: luka.spilar@ilirska-bistrica.si.

 

Številka: 094-1/2018-2

Datum: 13. 2. 2018

 

 

                                                               Občina Ilirska Bistrica, Občinski svet, Komisija za

                                                               mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine

                                                               Ilirska Bistrica

                                                               Namestnik predsednika

                                                               Borut Jenko, l. r.

ar©tur