Povabilo k oddaji ponudbe: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA

datum: 18.03.2016

kategorija: Razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA

                                                                                                                                OBR - 2

 

Občina Ilirska Bistrica

U R A D   Ž U P A N A

Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

Tel.: 05/714-13-61, Fax: 05/714-12-84

 

Številka: 430-53/2016

Datum: 17.3.2016

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

 

1. Predmet javnega naročila:

DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA

v letu 2016 in 2017

 

2. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Cene so fiksne za leto 2016 in 2017.

3. Predračun mora biti veljaven 30 dni.

4. Naročnik je dolžan plačati račun 30. dan od uradnega datuma prejema računa.

5. Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju pogojev iz tega povabila in ob upoštevanju temeljnih okoljskih zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12):

 

ponudil najnižjo ceno za letno količino vseh produktov iz obrazca 4a.

 

Posamezna naročena enota produktov iz obrazca 4a se bo v letih 2016 in 2017 obračunavala po ceni za posamezno enoto blaga iz ponudbe izbranega ponudnika.

 

6. Naročnik si pridržuje pravico, da NE izbere nobene ponudbe, kar še zlasti velja v primeru:

-           da nobena ponudba ne bi ustrezala zahtevam naročnika;

-          če bi ponujena cena presegla razpoložljiva sredstva naročnika;

-          v drugih utemeljenih primerih.

 

7. Ponudba mora vsebovati izpolnjene, priložene obrazce (OBR 3, 4, 4a, 5).

V obrazec 4a vpisujete cene po enoti produkta brez DDV (v stolpec 4), cene za letno količino posam. produkta brez DDV (v stolpec 5 - zmnožek stolpec 3 x stolpec 4) in skupno ceno za letno količino vseh produktov.

Skupno ceno za letno količino vseh produktov nato vpišete tudi v obrazec 4.

Ponudbe NE dopolnjujte s svojimi prilogami.

   Obrazce lahko na zaprosilo ponudnika posredujemo tudi v elektronski obliki po el. pošti.

Izjavo o izpolnjevanju pogojev izpolnite tako, da jo podpišete in žigosate.

   V kolikor ponudba zajema izdelke drugih proizvajalcev, kateri nadomeščajo povpraševane izdelke, lahko naročnik za le-te zahteva, da mu ponudnik pošlje  vzorce v kuverti (paketu) z označbo: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA – VZOREC.

   Ponudbo je potrebno pripraviti za ORIGINALNE tonerje, kartuše, trakove (v nobenem primeru obnovljenih oz. drugih nadomestkov originala).

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s tem povabilom ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo. Ponudb, ki ne bodo pripravljene ustrezno, naročnik ne bo obravnaval.

Informacije o izvedbi tega javnega naročila so dostopne na tel. 05 - 71 - 41 - 361.

 

8. Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele k naročniku najkasneje do:

§  ura: 14:00

§  dne:  24.3.2016

Ne glede na to se ponudba šteje za pravočasno v primeru, če jo je ponudnik oddal na pošto priporočeno do vključno 23.3.2016.

Ponudb, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, naročnik ne bo obravnaval.

 

9. Način oddaje:

Pisne ponudbe z oznako »DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA« naj ponudniki oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen naslov pošiljatelja.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo tudi po faksu številka: 05 714 12 84 ali po el. pošti na naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si z oznako »DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA ZA OBČINO ILIRSKA BISTRICA« in podatki ter naslovom pošiljatelja – ponudnika.

 

Odpiranje ponudb NI javno.

Naročnik bo ponudnike obvestil o izbiri predvidoma v 3 dneh od odločitve.

 

10. Dodatno:

-       dobava blaga poteka na osnovi posameznega naročila s strani naročnika;

-      blago je potrebno dostaviti najkasneje v dveh dneh po prejemu naročila oz. v urgentnih zadevah TAKOJ;

-    z izbranim ponudnikom bo podpisana pogodba za dobavo pisarniškega materiala, in sicer za obdobje predvidoma od 1.4.2016 do 31.12.2017 z možnostjo podaljšanja za čas začasnega financiranja občine v skladu z veljavno zakonodajo, v posameznem letu pa se bo izvajala le, če bo imel naročnik na razpolago ustrezna finančna sredstva ter maksimalno do višine teh sredstev.

 

S spoštovanjem,

 

                                                           Žig

                                                                                             

 

                                                                                                          Župan

                                                                                              Občine Ilirska Bistrica

                                                                                                         Emil Rojc

 

 

 

 

Priloge:

Obrazci

- Ponudba (OBR-3);

- Predračun (OBR-4);

- Ponudbena cena za dobavo pisarniškega materiala (OBR 4a);

- Izjava o izpolnjevanju pogojev po ZJN (OBR- 5);

 

ar©tur