Povabilo k oddaji ponudbe: STORITEV OSKRBE ZAPUŠČENIH ŽIVALI

datum: 15.02.2016

kategorija: Razpisi

Povabilo k oddaji ponudbe: STORITEV OSKRBE ZAPUŠČENIH ŽIVALI

                                                                                                                                  OBR - 2

Občina Ilirska Bistrica

U R A D   Ž U P A N A

Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica

Tel.: 05/714-13-61, Fax: 05/714-12-84

 

Številka:430-16/2016

Datum: 12.02.2016

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

_______________________________________________

 

1. Predmet javnega naročila

STORITEV OSKRBE ZAPUŠČENIH ŽIVALI

 

2. Navodila za izdelavo ponudbe:

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti v EUR.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.

Ponudnik zagotavlja fiksnost cen do konca leta 2016.

Predračun mora biti veljaven  30 dni.

Rok plačila znaša 30 dni po opravljeni storitvi in izstaviti pravilno izstavljenega računa.

 

Dodatno:

-          z izbranim ponudnikom bo podpisana pogodba, in sicer za obdobje  od dneva podpisa pogodbe oz. februar 2016 do 31.12.2016;

-          Sredstva se bodo črpala največ do porabe sredstev.

-          možnost podaljšanja pogodbe z aneksom za čas morebitnega začasnega financiranja občine v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Ponudba mora vsebovati izpolnjene priložene obrazce (OBR 3, 4, 5). Obrazce lahko na zaprosilo ponudnika posredujemo tudi v elektronski obliki po el. pošti.

Ponudbe NE dopolnjujte s svojimi prilogami.

 

Izjavo o izpolnjevanju pogojev in vse dokumente, ki jih je v ponudbeni dokumentaciji potrebno podpisati, izpolni in podpiše oseba, zakoniti zastopnik, ali oseba, ki se v dokumentaciji izkaže s priloženim pooblastilom zakonitega zastopnika.

 

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu s tem povabilom ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo. Ponudb, ki ne bodo pripravljene ustrezno, naročnik ne bo obravnaval.

 

3. Informacije o izvedbi tega javnega naročila so dostopne na tel. 05 - 71 - 41 - 361.

Zadnji dan za postavljanje vprašanj je 25.2.2016 do 12:00 ure.

 

4. Način oddaje:

Pisne ponudbe z oznako »PONUDBA ZA: STORITEV OSKRBE ZAPUŠČENIH ŽIVALI« naj ponudniki oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Na ovojnici (hrbtna stran) mora biti označen naslov pošiljatelja.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo tudi po faksu številka: 05 714 12 84 ali po el. pošti na naslov obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si z oznako »PONUDBA ZA:  STORITEV OSKRBE ZAPUŠČENIH ŽIVALI « in podatki ter naslovom pošiljatelja – ponudnika.

 

Dopustnost alternativnih ponudb: NE

 

5. Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele k naročniku najkasneje do:

§  ura: 14:00

§  dne:  26.2.2016

Ne glede na to se ponudba šteje za pravočasno v primeru, če jo je ponudnik oddal na pošto priporočeno do vključno 11.5.2015.

Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb, bodo vrnjene ponudniku.

 

Odpiranje ponudb NI javno.

 

6. Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju pogojev ob smiselni uporabi ZJN-2:

 

§  ponudil najnižjo ceno

 

Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe, kar še zlasti velja v primeru:

- da nobena ponudba ne bi ustrezala zahtevam naročnika;

- če bi ponujena cena presegla razpoložljiva sredstva naročnika;

- v drugih utemeljenih primerih.

 

Naročnik bo ponudnike obvestil o izbiri predvidoma v 3 dneh od odločitve.

 

S spoštovanjem,

                                                                                                                                 

 

                                                      

                                                                                              Župan

                                                                                              Emil ROJC,l.r.

 

 

 

 

 

 

 

Priloge:

- Ponudba (OBR-3);

- Predračun (OBR-4);

- Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR- 5)

 

ar©tur