8. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 25.09.2015

kategorija: Gradivo in sklepi OS

8. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

 OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                          

Občinski svet

 

Številka: 011-40/2015

Ilirska Bistrica, 25.9.2015

 

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

S K L I C U J E M

8. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 8.10.2015, ob 17:00 uri

v sejni sobi  Občine Ilirska Bistrica

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1. Pregled in potrditev zapisnika 7. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 2.7.2015 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 16.7.2015), nadaljevanja 7. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 30.7.2015 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 12.8.2015), 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 30.7.2015 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 12.8.2015), 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana 6.8.2015 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 12.8.2015)

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Potrditev mandata nadomestnemu članu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

poročata: predsednica Občinske volilne komisije Občine Ilirska Bistrica, ga. Jride Mršnik Poljšak in

g. Igor Batista, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4. Imenovanja:

– imenovanje članov Nadzornega sveta JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

- izdaja soglasja k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica

- imenovanje nadomestnega člana – predstavnika lokalne skupnosti v Svetu zavoda Doma starejših občanov Ilirska Bistrica

- imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Knjižnica Makse Samsa

- imenovanje v.d. direktorja Javnega zavoda Turistično informativni center Ilirska Bistrica

poroča: g. Igor Batista, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

5. Nakup deleža TIB TRANSPORT d.d. – v stečaju v družbi IPIL d.o.o.

poroča: župan

 

6. Premoženjsko pravne zadeve

poročata: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo in Marko Tomažič, svetovalec

 

7. Sprememba variante izgradnje osnovne šole in vrtca v Podgradu ter umestitve nogometnega igrišča

poroča: župan

8. Popravek Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za občino Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorske novice št. 17/94; Uradni list RS, št. 70/05, 57/11)

poročata: župan in Katjuša Vadnjal, višja svetovalka

 

9. Obravnava osnutka Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko naselje »POD HRIBOM«

poročajo: župan, g. Viljem Fabčič, Studio3 d.o.o. Ajdovščina, Katjuša Vadnjal, višja svetovalka

 

10. Obravnava osnutka Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Ilirska Bistrica za programsko obdobje 2015 - 2020

poročata: Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance in Tanja Šajina, svetovalka

 

11. Prerazporeditev proračunskih sredstev in odprtje novih postavk v skladu z Odlokom o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 19/2015)

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

12.  Obravnava Poročila o realizaciji proračuna v prvem polletju leta 2015

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

13. Vprašanja in pobude

      

 

                                                                     

                                                                                                          ŽUPAN OBČINE

                                                                                                             Emil Rojc, l.r.

 

 

Gradivo 1. točka

Gradivo 2. točka

Gradivo 3. točka

Gradivo 4. točka

Gradivo 5. točka

Gradivo 6. točka

Gradivo 7. točka

Gradivo 8. točka

Gradivo 9. točka

Gradivo 10. točka

Gradivo 11. točka

 

 

Gradivo za posamezne točke ter Poročilo o realizaciji proračuna v prvem polletju leta 2015 ste člani občinskega sveta že prejeli.

 

 

VABLJENI:                                                                                            

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji

ar©tur