Nadaljevanje 7. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 27.07.2015

kategorija: Gradivo in sklepi OS

Nadaljevanje 7. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

 OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                      

Občinski svet

 

 

Številka: 011-33/2015

Ilirska Bistrica, 23. 7. 2015

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

nadaljevanje 7. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 30. 7. 2015 ob 18.30 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

9. Obravnava Občinskega programa varnosti

poročata: Karmen Pugelj, Inšpektor – komunalni inšpektor in Andreja Derenčin, direktorica občinske uprave

 

10. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem redarstvu – hitri postopek

poročata: Karmen Pugelj, Inšpektor – komunalni inšpektor in Andreja Derenčin, direktorica občinske uprave

 

11. Obravnava Tržnega reda javne tržnice v občini Ilirska Bistrica in Cenika uporabe površin in storitev Javne tržnice v občini Ilirska Bistrica

Poroča: župan

 

12. Soglasje k Statutu Turistično informativnega centra Ilirska Bistrica

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

14. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o območju predkupne pravice

Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek

poročata: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo in Marko Tomažič, svetovalec

 

15. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za naložbo: Varna pot v šolo - Območje OŠ Dragotina Ketteja

poroča: župan

 

16. Poročilo hidrološko hidravlične presoje visokih vod Reke in Molje v občini Ilirska Bistrica

poročata: župan in ga. Tijana Mićić, udivki, Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.

 

17. Poročilo o porabi proračunske rezerve

poroča: župan

 

18. Vprašanja in pobude

                                                                                                        ŽUPAN OBČINE

                                                                                                             Emil Rojc, l.r

 

 

 

 

VABLJENI:                                                                                            

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji

 

ar©tur