7. seja Občinskega sveta

datum: 29.06.2015

kategorija: Gradivo in sklepi OS

7. seja Občinskega sveta

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                          

Občinski svet

 

 

Številka: 011-33/2015

Ilirska Bistrica, 23. 6. 2015

 

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

S K L I C U J E M

7. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

                       ki bo v ČETRTEK, 2.7.2015, ob 17:00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1. Pregled in potrditev zapisnika nadaljevanja 5. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 28.5.2015 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 8.5.2015), 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 19.5.2015 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 8.5.2015), 6. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 28.5.2015 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 8.6.2015) in 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana dne 10.6.2015

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Soglasje k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica

poročata: župan in Zdenka Tomažič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti

 

4. Organizacija predšolske vzgoje v občini Ilirska Bistrica

poroča: Patricija Jelenič, svetovalka

 

5. Prerazporeditev proračunskih sredstev in odprtje novih postavk v skladu z Odlokom o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015 (Uradni list RS, št. 19/2015)

poroča: župan

 

6. Obravnava osnutka Odloka o zbiranju komunalnih odpadkov v občini Ilirska Bistrica

poročata: župan in Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

 

7. Obravnava Tehničnega pravilnika o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v občini Ilirska Bistrica

poročata: župan in Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

 

8. Obravnava Elaborata o oblikovanju cene izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z odpadki v Občini Ilirska Bistrica

poročata: župan in Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

 

9. Obravnava Občinskega programa varnosti

poročata: Karmen Pugelj, Inšpektor – komunalni inšpektor in Andreja Derenčin, direktorica občinske uprave

 

 

10. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem redarstvu – hitri postopek

poročata: poročata: Karmen Pugelj, Inšpektor – komunalni inšpektor in Andreja Derenčin, direktorica občinske uprave

 

11. Obravnava Tržnega reda javne tržnice v občini Ilirska Bistrica in Cenika uporabe površin in storitev Javne tržnice v občini Ilirska Bistrica

Poroča: župan

 

12. Soglasje k Statutu Turistično informativnega centra Ilirska Bistrica

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

13. Premoženjsko pravne zadeve

poročata: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo in Marko Tomažič, svetovalec

 

14. Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o območju predkupne pravice

Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek

poročata: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo in Marko Tomažič, svetovalec

 

15. Potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta za naložbo: Varna pot v šolo - Območje OŠ Dragotina Ketteja

poroča: župan

 

16. Poročilo hidrološko hidravlične presoje visokih vod Reke in Molje v občini Ilirska Bistrica

poročata: župan in ga. Tijana Mićić, udivki, Vodnogospodarski biro Maribor d.o.o.

17. Poročilo o porabi proračunske rezerve

poroča: župan

 

18. Vprašanja in pobude

 

                                                                                 

                                                                                                         

 

 

ŽUPAN OBČINE

                                                                                                                              Emil Rojc, l.r

 

 

 Gradivo

 

 

 

 

 

 

 

 

VABLJENI:                                                                                            

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji

ar©tur