Nadaljevanje 5. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 20.05.2015

kategorija: Gradivo in sklepi OS

Nadaljevanje 5. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                          

Občinski svet

 

 

Številka: 011-11/2015

Ilirska Bistrica, 18. 5. 2015

 

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

S K L I C U J E M

nadaljevanje 5. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 28. 5. 2015, ob 17. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

9. Obravnava problematike opravljanja vozniških izpitov po spremembi Pravilnika o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega izpita za voznike motornih vozil v letu 2014

      poroča: župan

 

10. Obravnava osnutka Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2014

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

11. Vprašanja in pobude

 

Osnutek Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2014 ste člani občinskega sveta že prejeli.

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

 

                                                                                              Emil Rojc, župan

                                                                                          Občine Ilirska Bistrica, l. r

 

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

ar©tur