6. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrca

datum: 20.05.2015

kategorija: Gradivo in sklepi OS

6. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrca

 OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                          

Občinski svet

 

 

Številka: 011-25/2015

Ilirska Bistrica, 18.5.2015

 

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

S K L I C U J E M

6. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 28.5.2015, po zaključenem nadaljevanju 5. seje

Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 23.4.2015 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 8.5.2015)  

 

2. Pregled realizacije sklepov (gradivo)

 

3. Premoženjsko pravne zadeve

poročata: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo in Marko Tomažič, svetovalec

 

4. Prenos koncesije fizioterapije (gradivo)

poroča: župan

 

5. predstavitev DIIP: - Osnovna šola Podgora Kuteževo (gradivo)

                                  - Osnovna šola Podgrad (gradivo)

poroča: župan

 

6. Poročilo o izgradnji mrliške vežice Šembije (gradivo)

poroča: predsednik KS Šembije Anton Šenkinc

 

7. Poročilo o učinkoviti rabi energije (gradivo)

poroča: župan

 

8. Vprašanja in pobude

                                                                                 

                                                                                                          ŽUPAN OBČINE

                                                                                                             Emil Rojc, l.r

 

VABLJENI:                                                                                            

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji

ar©tur