2. izredna seja Občinskega sveta

datum: 15.05.2015

kategorija: Gradivo in sklepi OS

2. izredna seja Občinskega sveta

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-24/2015

Ilirska Bistrica, 14.5.2015

 

 

 

Na podlagi 33. in 35 člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 17. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

S K L I C U J E M

2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v TOREK, 19. 5. 2015, ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

 

 

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

 

1.      Obravnava predlogov za podelitev priznanj občine Ilirska Bistrica za leto 2015

Poroča: Igor Batista, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gradivo za 2. izredno sejo OS

 

                                                                                                           ŽUPAN OBČINE

                                                                                                               Emil Rojc, l.r.

 

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- poročevalci,

 

- novinarji

 

 

 

 

 

                                                                                                     

ar©tur