5. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 13.04.2015

kategorija: Gradivo in sklepi OS

5. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

 OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                          

Občinski svet

 

 Številka: 011-11/2015

Ilirska Bistrica, 9. 4. 2015

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

5. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 23. 4. 2015, ob 17. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 4. seje občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 5.3.2015 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 20.3.2015) in zapisnika z nadaljevanja 4. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 17.3.2015 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 17.3.2015)

 

2.  Pregled realizacije sklepov

 

3. Imenovanja: 

-  imenovanje namestnice predsednice statutarno pravne komisije 

- imenovanje nadomestnih članov v svet zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica

- razrešitev dveh članov – predstavnikov ustanovitelja v Nadzornem svetu JP Komunala Ilirska Bistrica d.o.o.

- izdaja predhodnega mnenja k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Ilirska Bistrica

- potrditev liste kandidatov za člane Razvojnega sveta  Primorsko-notranjske regije

poroča: predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4. Poziv Svetu zavoda Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica - Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ilirska Bistrica

poroča: župan

 

5. Predlog za Obvezno razlago 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica d.o.o., ki ga je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica, sprejel na svoji  32. redni seji dne 22.4.2010 in objavil dne 14.5.2010 v Ur. L. RS, št. 38/2010

poročata: župan in predsednica statutarno pravne komisije

 

6. Predlog za Obvezno razlago drugega odstavka 16. člena Statuta Javnega podjetja Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o, ki ga je sprejel na 32. redni seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, dne 22.4.2010 in objavil dne 28.5.2010 v Ur. L. RS, št. 42/2010

poročata: župan in predsednica statutarno pravne komisije

 

7. Obravnava cen zbiranja, odvoza, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov

poročata: župan in Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica

 

8. Obravnava Dokumenta identifikacije investicijskega projekta z elementi predinvesticijske zasnove in investicijskega programa za zbiranje in obdelavo odpadkov v Občini Ilirska Bistrica

poročata: župan in Igor Batista, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica

 

9. Obravnava problematike opravljanja vozniških izpitov po spremembi Pravilnika o izpitnih centrih za opravljanje vozniškega izpita za voznike motornih vozil v letu 2014

      poroča: župan

 

10. Obravnava osnutka Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2014

poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

11. Vprašanja in pobude

 

Osnutek Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2014 ste člani občinskega sveta že prejeli.

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

 

                                                                                                                           Emil Rojc, župan

Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

 

 

Gradivo:

- 2. - 6. točka dnevnega reda 

- 7. točka dnevnega reda

- 8. točka dnevnega reda

- 9. - 10. točka dnevnega reda

 

 

ar©tur