Nadaljevanje 4. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 11.03.2015

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                              

Občinski svet

 

Številka: 011-8/2015

Ilirska Bistrica, 9. 2. 2015

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

 

 

S K L I C U J E M

nadaljevanje 4. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v TOREK, 17. 3. 2015, ob 17.00 uri  v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

 

Seja se bo nadaljevala po naslednjem DNEVNEM REDU:

 

6.    Obravnava osnutka Pravilnika o sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Ilirska Bistrica

       poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

7.    Obravnava Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Ilirska Bistrica

       poročata: župan in Tatjana Urbančič, višja svetovalka

 

8.    Obravnava Sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

       poročata: župan in Tatjana Urbančič, višja svetovalka

 

9.    Obravnava Pravil za izvolitev predstavnikov Občine Ilirska Bistrica v volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS in za določitev kandidata za člana Državnega sveta RS

       poročata: župan in Tatjana Urbančič, višja svetovalka

 

10. Seznanitev občinskih svetov s povzetkom regijskih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva za obdobje 2014-2016

       poroča: Kristina Zadel Škrabolje, direktorica CSD Ilirska Bistrica

 

11. Vprašanja in pobude

      

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

                                                                                                          Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

 

VABLJENI:                                                                                                                            

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

 

 

ar©tur