4. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 26.02.2015

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                      

Občinski svet

 

Številka: 011-8/2015

Ilirska Bistrica, 25. 2. 2015

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

S K L I C U J E M

4. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 5. 3. 2015, ob 17.00 uri  v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 27. 11. 2014 (člani občinskega sveta so zapisnik prejeli 11. 12. 2014 pred pričetkom 3. seje občinskega sveta) in zapisnika 3. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 11. 12. 2014 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 23. 12. 2014) 

2.    Pregled realizacije sklepov

3.    Imenovanje:

- nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica

- namestnikov predsednikov delovnih teles in namestnika predsednika Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica

- predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Vrtec Jožefe Maslo Ilirska Bistrica

- predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Zdravstvenega doma Ilirska Bistrica

       poroča: predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

4.    Obravnava osnutka Odloka o priznanjih Občine Ilirska Bistrica

       poroča: predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

5.    Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015

       poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

6.    Obravnava osnutka Pravilnika o sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter sejninah za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Ilirska Bistrica

       poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

7.    Obravnava Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Ilirska Bistrica

       poročata: župan in Tatjana Urbančič, višja svetovalka

8.    Obravnava Sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

       poročata: župan in Tatjana Urbančič, višja svetovalka

9.    Obravnava Pravil za izvolitev predstavnikov Občine Ilirska Bistrica v volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS in za določitev kandidata za člana Državnega sveta RS

       poročata: župan in Tatjana Urbančič, višja svetovalka

10.   Seznanitev občinskih svetov s povzetkom regijskih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva za obdobje 2014-2016

       poroča: Kristina Zadel Škrabolje, direktorica CSD Ilirska Bistrica

11.   Vprašanja in pobude

      

Osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015 ste člani občinskega sveta, ki ste člani odbora za gospodarstvo in finance, odbora za družbene dejavnosti, odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore, odbora za urejanje prostora in infrastrukturo ali statutarno pravne komisije, prejeli s sklicem seje posameznega odbora.

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

                                                                                                          Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica, l. r.

VABLJENI:                                                                                                                              

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

 

Gradivo:

- 1. del,

- 2. del,

- Odlok o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2015.

 

 

ar©tur