3. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 04.12.2014

kategorija: Gradivo in sklepi OS


OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-49/2014

Ilirska Bistrica, 3. 12. 2014

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

S K L I C U J E M

3. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 11. 12. 2014, ob 17. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 


Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 2. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 18. 11. 2014

 

2. Pregled realizacije sklepov in obrazložitev zadržanega sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica

 

3.  Premoženjsko pravne zadeve in določitev vrednosti točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

     poroča: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo

 

4.  Obravnava sklepa o humanitarni pomoči

poroča: župan

 

5. Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Matije Gržina Ilirska Bistrica

poročata: župan in Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

 

6. Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2014

     poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

7.  Obravnava Letnega programa športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2015

     poroča: Luka Špilar, svetovalec

 

8. Vprašanja in pobude

      

Osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2014 ste člani občinskega sveta, ki ste člani odbora za gospodarstvo in finance, odbora za družbene dejavnosti, odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore ali odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, prejeli s sklicem seje posameznega odbora.

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

                                                                                                          Emil Rojc, župan

Občine Ilirska Bistrica, l. r.

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- načelnica UE,

- novinarji.

 

gradivo 1. del

gradivo 2. del

proračun 2014

 

ar©tur