1. izredna seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 25.11.2014

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

 Številka: 011-44/2014

Ilirska Bistrica, 24. 11. 2014

 

 Na podlagi 33. in 35 člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 17. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 
 

S K L I C U J E M

1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 27. 11. 2014, ob 17. uri v v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

 
Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1. Imenovanja:

a) Imenovanje namestnika predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

poroča: predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

b) Imenovanje direktorja JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.

poroča: namestnik predsednika Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

 Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

  

                                                                                              Emil Rojc, župan

Občine Ilirska Bistrica, l. r.

 

 

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- načelnica UE,

- novinarji.

 

 gradivo

 

 

ar©tur