2. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 12.11.2014

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

 

Številka: 011-41/2014

Ilirska Bistrica, 11. 11. 2014

 

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

S K L I C U J E M

2. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v TOREK, 18. 11. 2014, ob 17. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 1. seje občinskega sveta z dne 23.10.2014 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 5. 11. 2014)

 

2.  Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

3.  Imenovanje delovnih teles občinskega sveta in Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica

poroča: predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

      

4.  Vprašanja in pobude

 

 

 

 

                                                                                                                              Emil Rojc, župan

Občine Ilirska Bistrica, l. r.

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- načelnica UE,

- novinarji.

 

  gradivo

 

 

 

 

ar©tur