23. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 17.07.2014

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-32/2014

Ilirska Bistrica, 16. 7. 2014

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

S K L I C U J E M

23. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 24. 7. 2014, ob 16. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Pregled in potrditev zapisnika s četrtega nadaljevanja 21. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 15. 5. 2014, zapisnika 22. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 26. 5. 2014 (zapisnika sta bila članom občinskega sveta poslana po pošti 11. 6. 2014), zapisnika s šestega nadaljevanja 21. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 18. 6. 2014, in zapisnika o izvedbi 13. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana 19. 6. 2014 (zapisnika sta bila članom občinskega sveta poslana po pošti 9. 7. 2014)

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Obravnava Sklepa o delnem povračilu stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Ilirska Bistrica za volilno leto 2014

     poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

4.  Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2014

     poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

5.  Premoženjsko pravne zadeve

     poročata: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo in Marko Tomažič, svetovalec

 

6.  Obravnava Letnega programa športa v Občini Ilirska Bistrica za leto 2014

     poroča: Luka Špilar, svetovalec

 

7. Obravnava osnutka Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013

     poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

8.  Vprašanja in pobude

 

Osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2014 ste člani občinskega sveta, ki ste člani odbora za gospodarstvo in finance, odbora za družbene dejavnosti, odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore ali odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, prejeli s sklicem seje posameznega odbora.

Osnutek Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 ste člani občinskega sveta prejeli po pošti poslani 27. 3. 2014.

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.     

                                                                                                                                             ŽUPAN OBČINE

                                                                                                                                                Emil Rojc, l.r.

VABLJENI:                                                                                                                              

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

gradivo: 1. del, 2. del

 

 

ar©tur