22. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 19.05.2014

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-20/2014

Ilirska Bistrica, 19.5.2014

 

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

 

 

 

S K L I C U J E M

22. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v PONEDELJEK, 26. 5. 2014, ob 16. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 21. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 30.1.2014, zapisnika o izvedbi 12. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana 7.2.2014 (zapisnika sta bila članom občinskega sveta poslana po pošti 14.2.2014), zapisnika 22. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 13.2.2014, zapisnika 23. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 26.2.2014, zapisnika z nadaljevanja 21. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 26.2.2014 (zapisniki so bili članom občinskega sveta poslani po pošti 12.3.2014), zapisnika 24. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 26.3.2014 in zapisnika z drugega nadaljevanja 21. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 26.3.2014 (zapisnika sta bila članom občinskega sveta poslana po pošti 15.4.2014)

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Obravnava predlogov za podelitev občinskih priznanj za leto 2014

     poroča: Sonja Koren Čeligoj, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4.  Obravnava Sprememb in dopolnitev Statuta Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek

     poročata: župan in Tatjana Urbančič, višja svetovalka

 

5.  Obravnava Sprememb in dopolnitev Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek

     poročata: župan in Tatjana Urbančič, višja svetovalka

 

6.  Obravnava Pravil za izvolitev predstavnikov Občine Ilirska Bistrica v volilno telo za volitve člana Državnega sveta RS in za določitev kandidata za člana Državnega sveta RS – hitri postopek

     poročata: župan in Tatjana Urbančič, višja svetovalka

 

 7.  Kadrovske zadeve

     poroča: Sonja Koren Čeligoj, predsednica komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

8. Obravnava sklepa o zagotovitvi sredstev Območnemu združenju Rdečega križa Ilirska Bistrica

     poroča: župan

 

9.  Vprašanja in pobude

 

 

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

           

 

 

                                              

                                                                                                          ŽUPAN OBČINE

                                                                                                             Emil Rojc, l.r.

 

 

 

 

 

 

VABLJENI:                                                                                               

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

 

 

 gradivo

ar©tur