24. izredna seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 25.03.2014

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 


Številka: 011-15/2014

Ilirska Bistrica, 20.3.2014

 

Na podlagi 33. in 35 člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 17. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

S K L I C U J E M

24. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v SREDO, 26. 3. 2014, ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1. Obravnava sklepa o začasnem financiranju Občine Ilirska Bistrica v obdobju

april-junij 2014

     poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance


Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 


                                                                                                           ŽUPAN OBČINE

                                                                                                               Emil Rojc, l.r.

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- poročevalci,

- novinarji.

 

gradivo

 

ar©tur