Nadaljevanje 21. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 19.02.2014

kategorija: Gradivo in sklepi OS

Sklic nadaljevanja 21. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

  

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                          

Občinski svet

 

 

Številka: 011-1/2014

Ilirska Bistrica, 19.2.2014

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

 

S K L I C U J E M

nadaljevanje 21. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v SREDO, 26. 2. 2014, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

po zaključeni 23. izredni seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

 

 

Seja se bo nadaljevala po naslednjem DNEVNEM REDU:

 

4.    Obravnava osnutka Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

       poroča: župan

 

8.    Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2014

       poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

9.    Obravnava poročil Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica

       poroča: Klemen Štefančič, predsednik Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica

 

10.  Premoženjsko pravne zadeve

poročata: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo in Marko Tomažič, svetovalec

 

11.  Vprašanja in pobude

 

Gradivo za vse točke dnevnega reda, razen kar je pri posameznih točkah dnevnega reda  priloženo k sklicu te seje občinskega sveta, ste prejeli s sklicem 20. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.

Osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2014 ste člani občinskega sveta, ki ste člani odbora za gospodarstvo in finance, odbora za družbene dejavnosti, odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore ali odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, prejeli s sklicem seje posameznega odbora.

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

                                                                                                         

                                                                                                          ŽUPAN OBČINE

                                                                                                             Emil Rojc, l.r.

VABLJENI:                                                                                             

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

ar©tur