21. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 23.01.2014

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-1/2014

Ilirska Bistrica, 22.1.2014

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

S K L I C U J E M

21. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 30. 1. 2014, ob 16. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED

 

1.    Pregled in potrditev zapisnika 19. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 26.9.2013 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 14.10.2013), zapisnika 19. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 10.10.2013 in zapisnika z drugega nadaljevanja 19. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 10.10.2013 (zapisnika sta bila članom občinskega sveta poslana po pošti 24.10.2013), zapisnika 20. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 10.10.2013 ter zapisnika o izvedbi 11. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana 3.12.2013

 

2.    Pregled realizacije sklepov

 

3.    Premoženjsko pravne zadeve

poročata: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo in Marko Tomažič, svetovalec

 

4.    Obravnava Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o financiranju šole v naravi iz proračuna Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek

poročata: župan in Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

 

5.    Obravnava osnutka Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

       poroča: župan

 

6.    Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2014

       poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance 

 

7.    Razprava v zvezi s pobudo Zdravka Kirna, ki jo je dal pri točki dnevnega reda: Vprašanja in pobude, na 18. seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica dne 25.7.2013: glede na stališče Balinarske kluba Ilirska Bistrica, ki je bilo objavljeno v medijih, je bilo zaslediti informacije, ki so v nasprotju s tistimi, ki so prikazane v obrazložitvah proračunske postavke. Dal je pobudo, da se na naslednji seji obravnava dokument identifikacije projekta za balinarsko halo, ki je bila posredovana Fundaciji za šport, da se pogleda čigave navedbe držijo – občinske uprave ali balinarskega kluba.

poroča: župan

 

8.    Obravnava poročil Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica

       poroča: Klemen Štefančič, predsednik Nadzornega odbora Občine Ilirska Bistrica

 

9.    Vprašanja in pobude

 

Gradivo za vse točke dnevnega reda, razen kar je pri posameznih točkah dnevnega reda  priloženo k sklicu te seje občinskega sveta, ste prejeli s sklicem 20. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica.

Osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2014 ste člani občinskega sveta, ki ste člani odbora za gospodarstvo in finance, odbora za družbene dejavnosti, odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore ali odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, prejeli s sklicem seje posameznega odbora.

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

                                                                                                         

                                                                                                          ŽUPAN OBČINE

                                                                                                             Emil Rojc, l.r.


 

VABLJENI:                                                                                               

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

 

 gradivo

ar©tur