20. izredna seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 05.11.2013

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-47/2013

Ilirska Bistrica, 4.11.2013

 

Na podlagi 33. in 35 člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 17. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

                                                                     S K L I C U J E M

                               20. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

                 ki bo v ČETRTEK, 7. 11. 2013, ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.  Obravnava razdrtja sporazuma, sklenjenega med Občino Ilirska Bistrica in Elektro Primorska d.d.,

     poročajo: župan, Ivo Kejžar in Sašo Jenko, Ipsum d.o.o., Darja Blatnik, V prostoru d.o.o.

2. Premoženjsko pravni zadevi

poročata: župan in Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo

3. Predstavitev projekta Sortirnica odpadkov

poroča: župan

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

                                                                                                           ŽUPAN OBČINE

                                                                                                               Emil Rojc, l.r.

 VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- poročevalci,

- novinarji.

 

gradivo

 

ar©tur