Nadaljevanje 17. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 01.07.2013

kategorija: Gradivo in sklepi OS

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                          

Občinski svet

 

Številka: 011-24/2013

Ilirska Bistrica, 28.6.2013

  

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

                                                                    S K L I C U J E M

                          nadaljevanje 17. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

                     ki bo v ČETRTEK, 4. 7. 2013, ob 16. uri  v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

 Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 7.  Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013

     poroča: župan

 

                                                                                                          

                                                                                                          ŽUPAN OBČINE

                                                                                                             Emil Rojc, l.r.

 

 

 VABLJENI:                                                                                                                            

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

 

 

 

ar©tur