17. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 13.06.2013

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                          

Občinski svet

 

Številka: 011-24/2013

Ilirska Bistrica, 12.6.2013

 

 Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

                                                                S K L I C U J E M

                                 17. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

                  ki bo v ČETRTEK, 20. 6. 2013, po zaključeni 16. seji občinskega sveta

                                              v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 16. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 24.1.2013 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 7.2.2013), zapisnika z nadaljevanja 16. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 30.1.2013 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 22.2.2013), zapisnika z drugega nadaljevanja 16. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 21.2.2013 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 20.3.2013), zapisnika s 13. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 14.3.2013, zapisnika s 14. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 21.3.2013 (zapisnika sta bila članom občinskega sveta poslan po pošti 25.3.2013, zapisnika s tretjega nadaljevanja 16. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 14.3.2013 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 28.3.2013),    zapisnika s četrtega nadaljevanja 16. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 21.3.2013, zapisnika s petega nadaljevanja 16. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 28.3.2013 (zapisnika sta bila članom občinskega sveta poslan po pošti 16.4.2013, zapisnika s 15. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 11.4.2013, zapisnika s šestega nadaljevanja 16. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 11.4.2013  (zapisnika sta bila članom občinskega sveta poslan po pošti 24.4.2013), zapisnika o izvedeni 8. korespondenčni seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana 21.5.2013, zapisnika o izvedeni 9. korespondenčni seji Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana 23.5.2013 (zapisnika sta bila članom občinskega sveta poslan po pošti 31.5.2013), zapisnika z devetega nadaljevanja 16. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 23.5.2013 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 6.6.2013)

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3.  Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013

     poroča: župan

 

4.  Kadrovske zadeve

poroča: Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

5.  Obravnava organizacije predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica

poroča: Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

 

6.  Obravnava Sprememb in dopolnitev  Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica – hitri postopek

poroča: Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

 

7.  Premoženjsko pravne zadeve

     poroča: Jožica Strle Mankuč, svetovalka

 

8. Obravnava osnutka Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2012

     poroča: župan

 

9.  Vprašanja in pobude

 

Osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 ste člani občinskega sveta, ki ste člani odbora za gospodarstvo in finance, odbora za družbene dejavnosti, odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore ali odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, prejeli s sklicem seje posameznega odbora.

Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2012 je bil članom občinskega sveta poslan s pošto 28.3.2013.

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

 

                                                                                                         

                                                                                                          ŽUPAN OBČINE

                                                                                                             Emil Rojc, l.r.

 

 

VABLJENI:                                                                                                                            

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

 

 gradivo

 

 

ar©tur