Nadaljevanje 16. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 13.05.2013

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                          

Občinski svet

  

Številka: 011-5/2013

Ilirska Bistrica, 10.5.2013

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

                                                                    S K L I C U J E M

                       nadaljevanje 16. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

             ki bo v ČETRTEK, 16. 5. 2013, ob 16.00 uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

  

Seja se bo nadaljevala po naslednjem DNEVNEM REDU:

  

5.  Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013

     poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

6.  Volitve v Državni svet RS

     poroča: župan

 

7.  Vprašanja in pobude

 

 

 

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

                                                                                                         

                                                                                                          ŽUPAN OBČINE

                                                                                                              Emil Rojc, l.r.

 

 

VABLJENI:                                                                                                                            

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

 

 

 

 

ar©tur