13. izredna seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 12.03.2013

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

  

Številka: 011-9/2013

Ilirska Bistrica, 11.3.2013 

  

Na podlagi 33. in 35 člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 17. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

                                                                   S K L I C U J E M

                        13. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

            ki bo v ČETRTEK, 14. 3. 2013, ob 16. uri  v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.    Obravnava elaborata o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in oblikovanju cene storitev obvezne javne službe varstva okolja          

poroča: Igor Maljevac, direktor JP Komunala Ilirska Bistrica, d.o.o.           

 

                                                                                                           ŽUPAN OBČINE

                                                                                                               Emil Rojc, l.r.

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- poročevalci,

- novinarji.

 

gradivo

 

ar©tur