Nadaljevanje 16. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 19.02.2013

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                          

Občinski svet

 

Številka: 011-5/2013

Ilirska Bistrica, 7.2.2013

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

                                                                      S K L I C U J E M

                           nadaljevanje 16. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

                     ki bo v ČETRTEK, 21. 2. 2013, ob 16. uri  v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Seja se bo nadaljevala po naslednjem DNEVNEM REDU:

 

 5.  Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013

     poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

6.  Volitve v Državni svet RS

     poroča: župan

 

7.  Vprašanja in pobude

  

Osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 ste člani občinskega sveta, ki ste člani odbora za gospodarstvo in finance, odbora za družbene dejavnosti, odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore ali odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, prejeli s sklicem seje posameznega odbora.

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

 

                                                                                                         

                                                                                                          ŽUPAN OBČINE

                                                                                                            Emil Rojc, l.r.

 

 

VABLJENI:                                                                                                                            

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

 

 

 

ar©tur