16. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 17.01.2013

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                          

Občinski svet

 

Številka: 011-5/2013

Ilirska Bistrica, 17.1.2013

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

  

                                                                   S K L I C U J E M

                                   16. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

              ki bo v ČETRTEK, 24. 1. 2013, ob 16. uri  v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.  Pregled in potrditev zapisnika 10. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 13.9.2012 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 25.9.2012), zapisnika z 2. nadaljevanja 13. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 27.9.2012 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 16.10.2012), zapisnika 14. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 25.10.2012 (v gradivu za sklic 15. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica), zapisnika z nadaljevanja 14. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 20.11.2012, zapisnika 12. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 27.11.2012, zapisnika z nadaljevanja 12. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila 13.12.2012 in zapisnika o izvedbi 7. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki je bila sklicana 18.12.2012

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3.  Kadrovske zadeve

poroča: Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4.  Premoženjsko pravne zadeve

     poročata: župan in Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo

 

5.  Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013

     poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

6.  Volitve v Državni svet RS

     poroča: župan

 

7.  Vprašanja in pobude

 

Osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013 ste člani občinskega sveta, ki ste člani odbora za gospodarstvo in finance, odbora za družbene dejavnosti, odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore ali odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, prejeli s sklicem seje posameznega odbora.

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani www.ilirska-bistrica.si.

                                                                                                         

                                                                                                         ŽUPAN OBČINE

                                                                                                             Emil Rojc, l.r.

VABLJENI:                                                                                                                            

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- poročevalci k posamezni točki dnevnega reda,

- novinarji.

 

gradivo 1. del

gradivo 2. del

 

ar©tur