15. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 06.12.2012

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                             

Občinski svet

 

Številka: 011-52/2012

Ilirska Bistrica, 5.12.2012

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

  
                                                                              S K L I C U J E M

                                            15. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 13. 12. 2012, po zaključenem nadaljevanju 12. izredne seje občinskega  sveta  v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

 Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 1.    Pregled in potrditev zapisnika 10. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 13.9.2012 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 25.9.2012), zapisnika z 2. nadaljevanja 13. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 27.9.2012 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 16.10.2012) in zapisnika 14. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 25.10.2012

 

2.    Pregled realizacije sklepov

 

3.    Obravnava predloga sklepa za določitev vrednosti točke za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ilirska Bistrica za leto 2013

       poroča: Marko Tomažič. svetovalec

 

4.    Obravnava osnutka Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2013

       poročata: Emil Rojc, župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

5.    Vprašanja in pobude

 

Osnutek Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2012 ste člani občinskega sveta, ki ste člani odbora za gospodarstvo in finance, odbora za družbene dejavnosti, odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore ali odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, prejeli s sklicem seje posameznega odbora.

Gradivo za sejo občinskega sveta je objavljeno na občinski spletni strani http://www.ilirska-bistrica.si/.

                                                                                                      

                                                                                                          ŽUPAN OBČINE

                                                                                                                Emil Rojc, l.r.

 

VABLJENI:                                                                                             

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- novinarji.

 

gradivo

 

ar©tur