12. izredna seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 21.11.2012

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

 Številka: 011-48/2012

Ilirska Bistrica, 21.11.2012 

 

 Na podlagi 33. in 35 člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 17. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

                                                                           S K L I C U J E M

                                    12. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

                                                           ki bo v TOREK, 27.11.2012, ob 16. uri 

                                                             v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

 Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 1.    Obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

       poroča: Marko Tomažič, svetovalec

Gradivo za to točko ste prejeli s sklicem 14. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, dopolnitev gradiva, kot je bilo dogovorjeno na nadaljevanju 14. seje občinskega sveta dne 20.11.2012, pa prilagamo.

                      

                                                                                                           ŽUPAN OBČINE

                                                                                                               Emil Rojc, l.r.

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- poročevalci,

- novinarji.

 

dodatno gradivo

 

ar©tur