Nadaljevanje 14. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 15.11.2012

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                          

Občinski svet

 

Številka: 011-38/2012

Ilirska Bistrica, 14.11.2012

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

                                                                       S K L I C U J E M

                                          14. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

                        ki bo v TOREK, 20.11.2012, ob 16. uri  v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

 Seja se bo nadaljevala po naslednjem DNEVNEM REDU:

4.    Obravnava problematike projekta Center za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa (CERO NIK)

       poročata: župan

 

5.    Obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

       poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

6.    Premoženjsko pravne zadeve

       poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

7.    Obravnava Sklepa o uvrstitvi novega projekta v načrt razvojnih programov za obdobje 2012 - 2015

       poroča: župan

 

8.    Obravnava Poročila o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju 2012

       poročat: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

9.    Vprašanja in pobude

 

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju 2012 ste člani občinskega sveta že prejeli.

                                                                                                       

                                                                                                          ŽUPAN OBČINE

                                                                                                                Emil Rojc, l.r.

VABLJENI:                                                                                             

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- novinarji.

 

 

 

 

ar©tur