11. izredna seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 29.10.2012

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                        

  Občinski svet


 

Številka: 011-46/2012 

Ilirska Bistrica, 29.10.2012 


 

   Na podlagi 33. in 35 člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 17. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)


 

     


 

                                                                S K L I C U J E M


 

                          11. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,


                                         ki bo v PONEDELJEK, 5.11.2012, ob 16. uri 

                                                 v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica


 

 
   Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:


 

1. Obravnava osnutka Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2012 

      poročata: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance


 

 


   Osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2012 je objavljen na občinski spletni strani http://www.ilirska-bistrica.si/.


 

                           


 

                                                                                                             ŽUPAN OBČINE 

                                                                                                                  Emil Rojc, l.r.


 
  

 


 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- poročevalci,

- aktiv ravnateljev,

- svet staršev OŠ Dragotina Ketteja,

- novinarji.

ar©tur