nadaljevanje 14. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 29.10.2012

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                     

 Občinski svet

 


 

Številka: 011-38/2012

Ilirska Bistrica, 29.10.2012


 

  Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)


 

     
                                                               S K L I C U J E M


 

nadaljevanje 14. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki bo v PONEDELJEK, 5.11.2012, neposredno po zaključku 11. Izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, sklicane 5.11.2012 ob 16. uri, v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica


 

Seja se bo nadaljevala po naslednjem DNEVNEM REDU:


 

4.    Obravnava problematike projekta Center za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa (CERO NIK)

poročata: župan 


  


5.    Obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč

poroča: Marko Tomažič, svetovalec


  

6.     Premoženjsko pravne zadeve

poroča: Marko Tomažič, svetovalec


 

7.    Obravnava Sklepa o uvrstitvi novega projekta v načrt razvojnih programov za obdobje 2012 - 2015 

 poroča: župan


 

8.    Obravnava Poročila o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju 2012 

 poročat: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance


 

9.    Vprašanja in pobude


 

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju 2012 ste člani občinskega sveta že prejeli.


 

 


 

                                                                                                         
                                                                                                               ŽUPAN OBČINE 

                                                                                                                   Emil Rojc, l.r.


 

VABLJENI:                                                                                                    

- člani OS,

- občinska uprava, 

- predsednik NO,

- načelnica UE, 

- novinarji.


 

 


 

 

ar©tur