14. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 17.10.2012

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                             

Občinski svet

  

Številka: 011-38/2012

Ilirska Bistrica, 16.10.2012

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

 

                                                                           S K L I C U J E M

                                            14. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

                        ki bo v ČETRTEK, 25.10. 2012, ob 16. uri  v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

1.    Pregled in potrditev zapisnika 8. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 21.6.2012 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 6.7.2012), zapisnika 13. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 5.7.2012 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 19.7.2012), zapisnika z nadaljevanja 13. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 6.9.2012, zapisnika 9. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 6.9.2012 in (zapisnika sta bila članom občinskega sveta poslana po pošti 19.9.2012) in zapisnika 10. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica z dne 13.9.2012 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 25.9.2012)

 

2.    Pregled realizacije sklepov

 

3.    Kadrovske zadeve

       poročata: župan in Dušan Grbec, predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

4.    Obravnava problematike projekta Center za ravnanje z odpadki Notranjske, Istre in Krasa (CERO NIK)

       poročata: župan

 

5.    Obravnava osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo   stavbnih zemljišč

       poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

6.    Premoženjsko pravne zadeve

       poroča: Marko Tomažič, svetovalec

 

7.    Obravnava Sklepa o uvrstitvi novega projekta v načrt razvojnih programov za obdobje 2012 - 2015

       poroča: župan

 

8.    Obravnava Poročila o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju 2012

       poročat: župan in Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

9.    Vprašanja in pobude

 

 

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju 2012 ste člani občinskega sveta že prejeli.

                                                                                                         

                                                                                                          ŽUPAN OBČINE

                                                                                                                Emil Rojc, l.r.

 

VABLJENI:                                                                                               

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- novinarji.

 

 

gradivo za 14. sejo OS

 

 

 

ar©tur