nadaljevanje 13. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 18.09.2012

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                             

Občinski svet

 

Številka: 011-26/2012

Ilirska Bistrica, 17.9.2012

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) ter 15. in 42. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

                                                                  S K L I C U J E M

                            nadaljevanje 13. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

                     ki bo v ČETRTEK, 27.9.2012, ob 16. uri v sejni sobi Občine Ilirska Bistrica

 

Seja se bo nadaljevala po naslednjem DNEVNEM REDU:

8.    Obravnava osnutka Odloka o ustanovitvi JZ Zdravstveni dom Ilirska Bistrica

       poroča: Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

9.    Predlog seznama objektov po Odloku o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in   izvedbo vzdrževalnih del na objektih v Občini Ilirska Bistrica  

       poročata: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo in Mitja Božič, strokovni sodelavec za investicije

10.  Vprašanja in pobude

 

                                                                                                         

                                                                                                          ŽUPAN OBČINE

                                                                                                              Emil Rojc, l.r.

 

VABLJENI:                                                                                             

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnik UE,

- novinarji.

 

 

 

 

ar©tur