3. izredna seja Občinskega sveta Občine Ilirska BIstrica

datum: 14.10.2011

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                          

Občinski svet

 

 

Številka: 011-48 /2011

Ilirska Bistrica, 14.10.2011  

 

 

Na podlagi 33. in 35 člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 17. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

 

 

                                                                           S K L I C U J E M

                                    3. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

                                               ki bo v PONEDELJEK, 17.10.2011, ob 16.30 uri 

                              v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

 

 

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

 

1. Obravnava predloga prerazporeditve sredstev na proračunskih postavkah                    

 

 

 

 

 

                                                                                               ŽUPAN OBČINE

                                                                                                   Emil Rojc, l.r.

 

 

 

 

 

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- novinarji.

 

 

 

 

 

ar©tur