nadaljevanje 7. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 07.10.2011

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

 

 

Številka: 011-46/2011

Ilirska Bistrica, 7.10.2011

 

 

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

 

 

 

S K L I C U J E M

nadaljevanje 7. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, ki bo v PONEDELJEK, 10.10.2011, ob 16. uri 

v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

 

 

 

Za nadaljevanje seje predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

 

 

10. Obravnava Poročila o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju 2011

 

 

11.  Obravnava osnutka Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2011

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

                                                                                                          ŽUPAN OBČINE

                                                                                                              Emil Rojc, l.r.

 

 

 

 

 

 

 

VABLJENI:                                                                                             

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- novinarji.

 

 

ar©tur