7. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 03.10.2011

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-46/2011

Ilirska Bistrica, 28.9.2011

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

S K L I C U J E M

7. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v ČETRTEK, 6.10.2011, ob 16. uri 

v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.   Pregled in potrditev zapisnika 6. seje občinskega sveta z dne 28.7.2011

 

2.   Pregled realizacije sklepov

 

3.   Obravnava sklepa o spremembah in dopolnitvah sklepa o soglasju k sistemizaciji delovnih mest

      poroča: Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

 

4.   Premoženjsko pravne zadeve

      poroča: Dragica Kastelic Boštjančič, vodja oddelka za gospodarsko infrastrukturo

 

5.   Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju v Občini Ilirska Bistrica – hitri postopek

      poroča: Tanja Šajina, svetovalka

 

6.   Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o območju predkupne pravice Občine Ilirska Bistrica – hitri postopek

      poroča: Andreja Derenčin, direktorica občinske uprave

 

7.   Odlok o merilih in postopku za določitev nevzdrževanih objektov in za izvedbo vzdrževalnih del na objektih v občini Ilirska Bistrica – hitri postopek

      poroča: Andreja Derenčin, direktorica občinske uprave

 

8.   Kadrovske zadeve

 

9.   Obravnava Poročila o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju 2011

 

10.  Obravnava osnutka Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2011

 

11.  Vprašanja in pobude

 

Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju 2011 ste člani občinskega sveta prejeli po pošti poslani 29.7.2011.

Osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2011 ste člani občinskega sveta, ki ste člani odbora za gospodarstvo in finance, odbora za družbene dejavnosti, odbora za stavbna zemljišča, stanovanjske zadeve in poslovne prostore ali odbora za urejanje prostora in infrastrukturo, prejeli s sklicem seje posameznega odbora.

Poročila o izvrševanju proračuna Občine Ilirska Bistrica v prvem polletju 2011 in osnutek Odloka o rebalansu proračuna Občine Ilirska Bistrica za leto 2011 sta objavljena na spletni strani http://www.ilirska-bistrica.si/.

 

                                                                                                                                                                            

                                                                                                          ŽUPAN OBČINE

VABLJENI:                                                                                             Emil Rojc, l.r.

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- novinarji.

 

ar©tur