6. seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 21.07.2011

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                         

Občinski svet

 

Številka: 011-32/2011

Ilirska Bistrica, 20.7.2011

 

Na podlagi 33. člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 15. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

 

                                                                        S K L I C U J E M

                                               6. sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

                                                      ki bo v ČETRTEK, 28.7.2011, ob 16. uri 

                                 v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.   Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

 

2.   Pregled in potrditev zapisnika 5. seje občinskega sveta z dne 14.4.2011 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 5.5.2011) in 2. izredne seje občinskega sveta z dne 28.6.2011 (zapisnik je bil članom občinskega sveta poslan po pošti 13.7.2011)

 

3.   Pregled realizacije sklepov

      a) Pregled realizacije sklepov 5. seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

      - predlog sklepa z obrazložitvijo glede sklepov od št. 10 do št. 13

      b) Pregled realizacije sklepov 2. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

      - obrazložitev zadržanih sklepov od št. 4 do št. 8

      - obrazložitev zadržanega sklepa št. 17

 

4.   Vprašanja in pobude

 

5.   Obravnava državnega prostorskega načrta za avtocesto na odseku Postojna /Divača - Jelšane

      poroča: župan

 

6.   Obravnava organizacije predšolske vzgoje v Občini Ilirska Bistrica

      poroča: Zdenka Tomažič, vodja oddelka za družbene dejavnosti

 

7.   Premoženjsko pravne zadeve

      poročata: Jožica Strle Mankuč, svetovalka in Marko Tomažič, svetovalec

 

8.   Obravnava Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokalnem turističnem vodenju v Občini Ilirska Bistrica – hitri postopek

      poroča: Tina Kocjan, vodja oddelka za gospodarstvo in finance

 

                                                                                                           ŽUPAN OBČINE

                                                                                                              Emil Rojc, l.r.

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- novinarji.

ar©tur