2. izredna seja Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica

datum: 27.06.2011

kategorija: Gradivo in sklepi OS

 

OBČINA ILIRSKA BISTRICA                                          

Občinski svet

 

 

Številka: 011-28/2011

Ilirska Bistrica, 24.6.2011

 

 

Na podlagi 33. in 35 člena Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10), 21. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN št. 18/95, 18/97, 30/98, 4/08, Uradni list RS št. 31/99 in Uradne objave časopisa Snežnik, št. 4, 30.6.2006) in 17. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Snežnik, št. 5/99 in 4/2001 - spremembe in dopolnitve)

 

 

 

 

 

S K L I C U J E M

2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica,

ki bo v TOREK, 28.6.2011, ob 16. uri 

v dvorani podjetja TIB Transport Ilirska Bistrica, Šercerjeva cesta 17

 

 

 

 

Za sejo predlagam naslednji DNEVNI RED:

 

1.   Ugotovitev sklepčnosti in določitev dnevnega reda

 

2.   Informacija o preklicu 3. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica, sklicane 22.6.2011

      poroča: župan

 

3.   Obravnava in potrditev Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za »OSKRBO S PITNO VODO OBALE IN KRASA»

      poroča: župan

 

4.   Razmejitev pristojnosti in določitev postopkov potrjevanja investicijske dokumentacije na področju javnih financ v Občini Ilirska Bistrica

 

5.   Podelitev občinskih priznanj

 

6.   Preklic sklepa o razrešitvi predstavnikov ustanovitelja oziroma lokalne skupnosti v svetih javnih zavodov, upravnih oziroma nadzornih svetih, ki so predstavniki Občine Ilirska Bistrica oziroma Občine Ilirska Bistrica kot ustanovitelja

 

7.   Razrešitve (sveta zavoda OŠ D. Ketteja in Nadzorni odbor Občine Ilirska Bistrica)

 

8.   Sprejem sklepa o pozivu k predlaganju predstavnikov ustanovitelja za zavode (predstavnik ustanovitelja v Svet zavoda Vrtec Ilirska Bistrica, nadomestni član upravnega odbora razvojnega centra, Nadzorni odbor JP komunala Ilirska Bistrica d.o.o.)

  

9.   Dodatna sredstva za delovanje Razvojnega centra Ilirska Bistrica

 

10. Obravnava investicijskih projektov predvidenih v proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2011

      a) Ureditev-izgradnja komunalne opreme Industrijske cone Ilirska Bistrica I. faza

      b) Rekonstrukcija in adaptacija Doma na Vidmu

      c) Rekonstrukcija Rozmanove ulice, Ulice IV. Armije in ureditev priključka na Podgrajsko cesto

      d) Kanalizacija in ČN Hrušica II. faza

      e) Kanalizacija in ČN Knežak I. faza

      f) Kanalizacija in ČN Podgrad I. faza

      g) Krožišče pri Spetiču

      h) Ureditev sejne sobe

      i) Sofinanciranje infrastrukture na Baču s strani MORS-a

      - vnos sredstev MORS-a v proračun 2011

      j) Izdelava OPPN za stanovanjsko gradnjo TOK

      k) Izdelava OPPN Mašun

 

 

Gradivo za 3. točko dnevnega reda je priloženo (Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) za »OSKRBO S PITNO VODO OBALE IN KRASA» ste prejeli s sklicem 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Ilirska Bistrica), za ostale točke dnevnega reda pa boste gradivo prejeli naknadno.

 

 

 

                                                                                               ŽUPAN OBČINE

                                                                                               Emil Rojc, l.r.

 

 

 

 

 

 

 

VABLJENI:

- člani OS,

- občinska uprava,

- predsednik NO,

- načelnica UE,

- Boris Korošec, direktor Kraškega vodovoda Sežana,

- predstavnik pripravljavca DIIP Projekt d.d. Nova Gorica,

- novinarji.

 

 

 

 

ar©tur